Kancelaria Prawna

Grupa P4B

Głównymi odbiorcami usług naszej firmy są przedsiębiorstwa energetyczne z sektora energii elektrycznej, ciepłownictwa, gazu ziemnego. Współpracujemy również z dostawcami paliw. Obsługa obejmuje wszystkie aspekty wyznaczone regulacjami prawa energetycznego – od momentu powstawania przedsiębiorstwa, do bieżącej obsługi funkcjonujących podmiotów, relacji
z dostawcami, odbiorcami czy organami nadzoru i regulacji. Nasze wsparcie nie ogranicza się do pojedynczych aspektów działalności, ale oferujemy szereg produktów kompleksowych.

Nasza kancelaria jest autorem dostarczanych cyklicznie Klientom alertów informacyjno -prawnych oraz innych publikacji cyklicznych dedykowanych do Klientów lub udostępnianych publicznie.

Prowadzimy obsługę Klientów na terenie całego kraju, obsługując stale kilkadziesiąt podmiotów z terenu większości województw
w Polsce. Nie prowadzimy, co do zasady obsługi osób fizycznych, z wyłączeniem specjalistycznych spraw wymagających doświadczenia na rynku energii i paliw.

Wywodząc się z firmy konsultacyjnej posiadamy bardzo szerokie zaplecze partnerów specjalizujących się w analizach i audytach ekonomicznych i technicznych, co pozwala nam oferować szerokie rozwiązania kompleksowego wsparcia wszystkich projektów energetycznych na rynku energii elektrycznej, rynku ciepła, rynku gazu, rynku energii odnawialnej – w tym dużych projektów fotowoltaicznych, rynku paliw ciekłych od momentu powstania koncepcji do momentu rozpoczęcia sprzedaży do Klientów. Kilkanaście lat doświadczenia pozwala nam skutecznie wspierać wszystkich przedsiębiorców.

Nasze specjalizacje

Grupa P4B jest specjalistyczną kancelarią prawną prowadzącą obsługę przedsiębiorstw energetycznych, strategicznych odbiorców mediów oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zajmujemy się również szeroko rozumianym prawem gospodarczym, kwestiami kontraktów handlowych oraz tematyką innych gałęzi infrastrukturalnych.

Obsługa podmiotów na rynku energetycznym i paliwowym

Problematyka branżowych przepisów budowlanych, ochrony środowiska, prawa telekomunikacyjnego i innych branży infrastrukturalnych

Sprawy z zakresu prawa cywilnego

Stosowanie przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy o stowarzyszeniach, fundacjach, prawa spółdzielczego

i

Sprawy dotyczące kwestii kontraktowych

Odszkodowania i kary umowne

Oferta

Oferujemy sporządzanie kompleksowych opinii prawnych obejmujących interpretację przepisów prawa energetycznego. Specjalizujemy się w następujących kwestiach posiadając bardzo szeroką praktykę
i doświadczenie zarówno w reprezentacji przed sądami powszechnymi jak i organami administracyjnymi: 

‣ obowiązki przedsiębiorstw przesyłowych i dystrybucyjnych,
‣ zasada swobody wyboru sprzedawcy – zagadnienia praktyczne,
‣ umowy w dostawach energii elektrycznej, ciepła i gazu,
‣ kontroli i wstrzymywania dostaw energii i ciepła oraz nielegalnego poboru,
‣ procedury przyłączania do sieci,
‣ rozstrzygania sporów przez Prezesa URE,
‣ systemu wspierania energetyki odnawialnej i skojarzonej,
‣ obowiązków operatorów systemów,
‣ konstrukcji sprzedawcy rezerwowego,
‣ pozycji (uprawnień i obowiązków) wytwórcy energii w systemie,
‣ zapasów paliw,
‣ ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła,
‣ planów rozwoju przedsiębiorstw,
‣ koncesji i promes koncesji,
‣ zasad rozliczenia z odbiorcami w budynkach wielolokalowych,
‣ taryfy przedsiębiorstw energetycznych,
‣ kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa URE.

Piotr Lentyński

Piotr Lentyński

Radca Prawny, założyciel Kancelarii

 Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i absolwent studium doktoranckiego na Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Autor licznych publikacji branżowych i organizator konferencji z zakresu funkcjonowania energetyki
i sektora paliw. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym w szczególności
w obsłudze prawnej przedsiębiorstw energetycznych i strategicznych odbiorców mediów oraz jednostek samorządu terytorialnego. Swoje doświadczenie zdobywał również pracując w organie regulacyjnym, a także zarządzając lub doradzając w różnych podmiotach i organizacjach gospodarczych. Uwielbia współpracować z przedsiębiorcami i menagerami,  dla których biznes jest pasją oraz sposobem na realizację marzeń.

maria rerych

maria rerych

Asystentka Radcy Prawnego

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.  Swe doświadczenie zawodowe zdobywa u boku radcy prawnego Piotra Lentyńskiego, wdrażając się w branżę energetyczną. Odpowiada za wykonywanie czynności związanych z obsługą prawną Klientów w zakresie logistyczno-organizacyjnym. Odpowiedzialna jest za tworzenie strategii marketingowej kancelarii, wdrażanie jej. Specjalizuje się w materii Public Relations.  Biegle włada językiem angielskim. Prywatnie pełni funkcję Dyrektora ds. Human Resources w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Łódź.

 

martyna trzos

martyna trzos

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wspiera Klientów
w negocjacjach kluczowych kontraktów zakupowych energii elektrycznej, w zarządzaniu ryzykiem regulacyjnym (compliance), a także w przygotowaniu propozycji legislacyjnych w obszarze regulacji dotyczących sektora energetycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego oraz prawie ochrony danych osobowych. Brała udział w procesach due diligence spółek, sporządzała dokumentację korporacyjną, redagowała i opiniowała umowy.

Marta Kruk

Marta Kruk

Radca Prawny

Ukończyła kierunek Prawo na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2006 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Ukończyła aplikację sądową
w apelacji łódzkiej zakończoną egzaminem sędziowskim z wynikiem dobrym. W okresie poprzedzającym rozpoczęcie indywidualnej kancelarii, wykonywała pracę w charakterze asystenta sędziego Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Doświadczenie zawodowe zdobyła przede wszystkim przy obsłudze spółek prawa handlowego, jak i osób prywatnych w ramach indywidualnej praktyki, którą prowadzi od 2008 roku. Posiada doświadczenie
w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, spółdzielczego.

karolina RAK

karolina RAK

Radca Prawny

Radca prawny Karolina Rak została wpisana w 2015 roku na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Reprezentuje Klientów
w postępowaniach przedsądowych jak również przed sądami w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych oraz odszkodowawczych Prowadzi obsługę prawną w szczególności spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych.

kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw

Jako jedna z nielicznych kancelarii na polskim rynku specjalizujemy się w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych.


– wspieramy w procesie uzyskiwania i zmian koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję, obrót, magazynowanie,
– prowadzimy sprawy ustalania i zatwierdzania taryf i cenników,
w kompleksowym zakresie,
– wspieramy w procesach ustalania wzorów dokumentów, umów, instrukcji, tematyce sprawozdawczej etc.

Obsługa ta obejmuje wszystkie kwestie bieżącej działalności każdego przedsiębiorcy, w tym w szczególności:
– sprawy z zakresu prawa cywilnego,
– sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
– sprawy z zakresu postępowań administracyjnych,
– sprawy z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości,
– sprawy z zakresu ochrony danych osobowych,
– sprawy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
– sprawy z zakresu prawa korporacyjnego– kodeksu spółek handlowych, prawa przedsiębiorców,
– prowadzenie windykacji należności.

 Partnerzy

Kto jest kim na rynku energii- część II

Rozwój europejskiego rynku spowodował wdrożenie nowej kategorii podmiotów zajmujących się obsługą sieci dystrybucyjnych i przesyłowych w postaci operatorów systemów. W Polsce powstał więc dualizm – kiedy przedsiębiorstwo koncesjonowane zajmujące się przesyłaniem lub...

Terminy wydawania warunków przyłączenia

Nowelizacja prawa energetycznego, która weszła wżycie we wrześniu 2020 roku dokonała zmiany w zakresie doprecyzowania terminów do wydawania warunków przyłączenia. Poprzednie regulacje były wzajemnie sprzeczne, a część terminów uregulowana była w rozporządzeniach...

Kto jest kim na rynku energii- część I

Funkcjonujące na rynku energii podmioty możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy: odbiorców i przedsiębiorstwa energetyczne. Pojęcie odbiorcy nie jest jednak jednolite i ma co do zasady zakres funkcjonalny. Każdy z nas jest odbiorcą mediów energetycznych w swoich...

Znaczący użytkownik sieci (SGU)

W regulacjach dotyczących funkcjonowania sieci przesyłowej i dystrybucyjnej pojawia się nowe pojęcie nie stosowane dotychczas na gruncie lokalnych, krajowych instrukcji przesyłowych i dystrybucyjnych. Jest to pojęcie Znaczącego użytkownika sieci. Znaczący użytkownik...

Elementy kosztotwórcze dla cen energii elektrycznej i kosztów usług dystrybucji w 2020 i 2021 roku

Zielone certyfikatyUdział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z  innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii lub uiszczonej opłaty zastępczej w danym roku w...

KOLEJNY KROK ZRÓBMY RAZEM

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania lub pragną pogłębić wiedzę z jakiejkolwiek gałęzi przemysłu energetycznego, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

p4b@p4b.com.pl

Adres biura firmy
ul. Piotrkowska 146
90-063 Łódź
(+48) 884-288-809

Adres kancelarii
ul. Puszkina 80
92-516 Łódź
(+48) 884-288-809