Kiedy nie jest wymagana koncesja na działalność ciepłowniczą

            Obowiązek posiadania koncesji dotyczy działalności na rynku ciepła, energii elektrycznej, paliw gazowych oraz dwutlenku węgla. W przypadku rynku ciepła możemy mieć do czynienia z wytwarzanie ciepła, przesyłaniem i dystrybucją

Czytaj dalej…Kiedy nie jest wymagana koncesja na działalność ciepłowniczą

Obowiązek uzgodnienia z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki planu rozwoju przedsiębiorstwa zajmującego się przesyłaniem i dystrybucją ciepła do 1 października 2024 r.

Efektywny system ciepłowniczy Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne  przez efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy rozumie się system ciepłowniczy lub chłodniczy, w którym do wytwarzania ciepła lub chłodu

Czytaj dalej…Obowiązek uzgodnienia z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki planu rozwoju przedsiębiorstwa zajmującego się przesyłaniem i dystrybucją ciepła do 1 października 2024 r.

Rękojmia prawidłowego wykonywania działalności

Do ustawy – Prawo energetyczne została wprowadzona nowa kategoria rękojmi prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej, w kontekście posiadanej koncesji lub postępowania o udzielenie koncesji. Odmowa udzielenia koncesji Zgodnie z art. 33

Czytaj dalej…Rękojmia prawidłowego wykonywania działalności

Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego

Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie lub dystrybucję ciepła w danej sieci ciepłowniczej, w terminie do dnia 31 marca każdego roku (począwszy od 31 marca 2024 roku) przekazuje Prezesowi URE

Czytaj dalej…Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego

Opóźnienie w wydawaniu warunków przyłączenia – przedawnienie karania na gruncie Prawa energetycznego

Artykuł  56 ust. 1 Prawa energetycznego wyłącza stosowanie w odniesieniu do kar pieniężnych wymierzanych przez Prezesa URE zasad przedawnienia zobowiązań podatkowych określonych w art. 68 Ordynacji podatkowej. Kara wymierzana przez

Czytaj dalej…Opóźnienie w wydawaniu warunków przyłączenia – przedawnienie karania na gruncie Prawa energetycznego