Obowiązek uzgodnienia z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki planu rozwoju przedsiębiorstwa zajmującego się przesyłaniem i dystrybucją ciepła do 1 października 2024 r.

Drukuj stronę

Efektywny system ciepłowniczy

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne  przez efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy rozumie się system ciepłowniczy lub chłodniczy, w którym do wytwarzania ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej w:

1) 50% energię z odnawialnych źródeł energii lub

2) 50% ciepło odpadowe, lub

3) 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub

4) 50% połączenie energii i ciepła, o których mowa w pkt 1-3.

Adresat obowiązku

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1762) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła uzgadnia z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki plan rozwoju, o którym mowa w art. 16 ustawy – Prawo energetyczne w części przewidującej, że system ciepłowniczy przedsiębiorstwa energetycznego będzie spełniał w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. warunki dotyczące efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.

Obowiązek ten nie dotyczy więc przedsiębiorstw zajmujących się wyłącznie wytwarzaniem ciepła lub obrotem ciepłem. Ustawa milczy na temat tego czy obowiązek ten dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw koncesjonowanych.  

Forma uzgodnienia planu rozwoju – wniosek o uzgodnienie planu rozwoju

Uzgodnienie następuje na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła złożony do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie do 1 października 2024 r. Należy pamiętać, że uzgodnieniu podlega tylko cześć planu – przewidująca, że system ciepłowniczy przedsiębiorstwa energetycznego będzie spełniał w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. warunki dotyczące efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego. Ponieważ nie mamy w zakresie dostaw ciepła standaryzacji arkuszy – to do tego czasu można przyjąć własne zasady sporządzania, z zastrzeżeniem, aby plan spełniał wszystkie kryteria zakresowe z art. 16 ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne.

Przepisy ustawy nowelizującej zawierają jednak minimalną zawartość tego planu określając, iż do wniosku dołącza się:

1) informacje dotyczące planowanych przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy nowych źródeł ciepła, w tym źródeł stanowiących instalacje odnawialnego źródła energii;

2) informacje dotyczące planowanej konwersji źródeł ciepła na jednostki wytwórcze będące jednostkami kogeneracji;

3) informacje dotyczące przewidywanego sposobu finansowania inwestycji;

4) niezbędne dokumenty potwierdzające techniczną i ekonomiczną możliwość dokonania planowanych inwestycji;

5) harmonogram realizacji planowanych inwestycji;

6) inne dokumenty potwierdzające, że system ciepłowniczy będzie spełniał w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. warunki efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.

Postępowanie w sprawie uzgodnienia planu

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo energetyczne, może wezwać to przedsiębiorstwo do uzupełnienia podlegającej uzgodnieniu części planu rozwoju w sposób zapewniający jego zgodność z wymaganiami określonymi w art. 16 ustawy – Prawo energetyczne lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakresie przyjętych założeń dotyczących spełniania do dnia 31 grudnia 2025 r. warunków uznania systemu ciepłowniczego tego przedsiębiorstwa za efektywny energetycznie system ciepłowniczy.

Wniosek złożony po 1 października 2024 roku lub nieuzupełniony w terminie wyznaczonym przez Prezesa URE pozostawia się bez rozpoznania.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmawia uzgodnienia planu rozwoju w przypadku niezgodności planu rozwoju z obowiązującymi przepisami prawa lub gdy załączone przez przedsiębiorstwo energetyczne dokumenty nie potwierdzają możliwości technicznej lub ekonomicznej spełnienia w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. warunków uznania systemu ciepłowniczego za efektywny energetycznie system ciepłowniczy.

Każde rozstrzygnięcie (czy to uzgodnienie czy odmowa uzgodnienia) dokonywana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w formie decyzji w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku albo od dnia dokonania uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. Brak konstrukcji domniemania, iż plan uległ uzgodnieniu po terminie
1 miesiąca, świadczy o tym że termin ten ma charakter instrukcyjny.

Zmiana uzgodnionego planu rozwoju

Zmianę uzgodnionego planu rozwoju, o którym mowa w art. 16 ustawy Prawo energetyczne w zakresie planowanego spełnienia przez system ciepłowniczy warunków uznania go za efektywny energetycznie system ciepłowniczy, uznaje się za uzgodnioną, jeżeli Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji od przedsiębiorstwa energetycznego nie wyrazi sprzeciwu na dokonanie takiej zmiany. Ustawodawca wprowadza więc tutaj instytucję milczącej akceptacji jako formę uzgodnienia zmiany.

Więcej na ten temat:

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11750,Cieplownictwo-pierwsze-sprawozdanie-z-dzialan-majacych-na-celu-osiagniecie-efekt.html

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001762