9

Wsparcie w zakresie prawa korporacyjnego

10bw

Opinie prawne i interpretacje przepisów

Grupa p4b

Szkolenia i konferencje dla sektora energetycznego‏

3bw

Koncesje na działalność energetyczną

4bw

Opracowywanie instrukcji ruchu i eksploatacji

5bw

Wsparcie strategicznych odbiorców mediów

6bw

Reprezentacja przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Business people discussing during a meeting

Wsparcie w zakresie opracowywania taryf i cenników

Light bulb

Przedsiębiorstwa energetyczne

Głównymi odbiorcami usług naszej firmy są przedsiębiorstwa energetyczne z sektora energii elektrycznej, ciepłownictwa, gazu ziemnego. Współpracujemy również z dostawcami paliw. Obsługa obejmuje wszystkie aspekty wyznaczone regulacjami prawa energetycznego – od momentu powstawania przedsiębiorstwa, do bieżącej obsługi funkcjonujących podmiotów, relacji z dostawcami, odbiorcami czy organami nadzoru i regulacji. Nasze wsparcie nie ogranicza się do pojedynczych aspektów działalności, ale oferujemy szereg produktów kompleksowych.

Inwestorzy i odbiorcy strategiczni

Inwestycje w technologie energetyczne określane są jako najbardziej stabilne z punktu widzenia przyszłego popytu. Dzięki współpracy z naszą firmą mogą Państwo rozpocząć funkcjonowanie na rynku energetycznym mając zapewnione pełne wsparcie projektów od strony formalnej. Będąc odbiorcą strategicznym – dla którego zużycie energii i paliw stanowi istotny czynnik kosztotwórczy możecie Państwo liczyć na fachowe doradztwo w relacjach z dostawcami mediów i na wsparcie w zakresie sposobów obniżania kosztów zużycia mediów energetycznych.

Instytucje publiczne

Sektor publiczny jest jednym z największych konsumentów mediów energetycznych, a jednocześnie może występować jako inwestor w projektach nakierowanych na zaspokojenie potrzeb publicznych czy zwiększenie efektywności. Uczestniczy też w procesach planowania, szacowania i analizowania zapotrzebowania na media. Zapewniamy wsparcie na każdym z tych etapów – od strony prawnej, ekonomicznej i technicznej. Wspieramy ten sektor w zakresie organizacji przetargów i specjalistycznych analiz – obiektywnie weryfikujących założenia projektów energetycznych.

Komentarze, Opinie, Analizy

Wyznaczanie operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych

Obok posiadania koncesji na dystrybucję energii elektrycznej konieczne jest wyznaczenie dla danej sieci na której będzie prowadzona dystrybucji – operatora systemu dystrybucyjnego. W nomenklaturze stosuje się skrót OSD. Spotkamy się również z określeniami OSDp – które oznacza operatora systemu połączonego z siecią przesyłową, i OSDn – czyli operatora systemu dystrybucyjnego nie połączonego z siecią przesyłową. […]

Kiedy jest wymagana koncesja na dystrybucję energii elektrycznej lub ciepła

Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej lub ciepła – kiedy jest wymagana? Dystrybucja w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne to transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczania odbiorcom lub rozdział ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej. Dystrybucja nie obejmuje sprzedaży energii. Dostarczanie energii elektrycznej w stacji ładowania do zainstalowanych w niej punktów ładowania […]

Kiedy jest wymagana koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła?

Kiedy wymagana jest koncesja Odpowiedź na pytanie – kiedy jest wymagana koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła znajdziemy na gruncie ustawy – Prawo energetyczne. Wytwarzanie w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne to produkcja energii (energii elektrycznej lub ciepła) w procesie energetycznym. Działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła wymaga koncesji w pewnych określonych […]

Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – wprowadzenie Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – dalej jako Prezes URE – wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu ochrony konkurencji i konsumentów.  Ponadto Sąd ten jest również właściwy w przedmiocie rozpoznawania zażaleń na postanowienia wydane przez Prezesa URE. Warto podkreślić, że wnosząc […]

Ustawa cenowa – rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Energii w dniu 19 lipca 2019 r. podpisane zostało rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia. Dokument został skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw. Odbiorcy indywidualni na niskim napięciu (z grupy taryfowej G), w tym gospodarstwa domowe, nie muszą składać oświadczeń i […]

Informacja o zmianach w serwisie internetowym

Informujemy, że uruchomione zostały dwa odrębne serwisy tematyczne: Prawo energetyczne.pl oraz Akademia odbiorcy.pl Liczymy że pełną funkcjonalność te serwisy osiągną z dniem 1 stycznia 2020 r. Pierwszy z nich ma być poświęcony śledzeniu, komentowaniu i analizowaniu zmian w przepisach szeroko rozumianego prawa energetycznego, a drugi ma obejmować zakresy szkoleń, konferencji i indywidualnych konsultacji skierowanych do dużych, strategicznych, korporacyjnych i instytucjonalnych odbiorców paliw i energii.

Prawo energetyczne.pl

Akademia odbiorcy.pl

Podstawowe wskaźniki

Energia elektryczna-zielone

Zielone certyfikaty

energia wytworzona w odnawialnych źródłach energii

Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:
7,0 % –  w 2008 Ozj = 248,46 [zł/MWh]
8,7 % –  w 2009 Ozj = 258,89 [zł/MWh]
10,4 % – w 2010 Ozj= 267,95 [zł/MWh]
10,4 % – w 2011 Ozj= 274,92 [zł/MWh]
10,4 % – w 2012 Ozj= 286,74 [zł/MWh]
12,0 % – w 2013 Ozj= 297,35 [zł/MWh]
13,0 % – w 2014 Ozj= 300,03 [zł/MWh]
14,0 % – w 2015 Ozj= 300,03 [zł/MWh]
15,0 % – w 2016* Ozj= 300,03 [zł/MWh]
*-styczeń-czerwiec 2016
14,35 % – w 2016** Ozj= 300,03 [zł/MWh]
**-lipiec 2016 -grudzień 2016
15,40 % – w 2017 Ozj***= 300,03 [zł/MWh]****
***- opłata zastępcza od 25 września 2017 r. wynosi 92,04 zł/MWh
17,50 % – w 2018 Ozj***= 48,54 [zł/MWh]****
18,50 % – w 2019 Ozj***= 129,75 [zł/MWh]****
****-Regulowanie obowiązku opłatą zastępczą tylko na warunkach określonych w ustawie.

Energia elektryczna, ciepło, gaz - białe

Białe certyfikaty

efektywność energetyczna

Ilościowe zakresy obowiązków:
1,0 % –  w 2013 r.
1,5 % –  w 2014 r.
1,5 % –  w 2015 r.
1,5 % –  w 2016 r.*
*- do 30 września 2016 r. – metoda oparta na przychodach ze sprzedaży
1,5 % – w 2016 r. ** – Opłata zastępcza 1000 zł/toe (max. 30 % obowiązku)
**- od 1 października 2016 r. – metoda oparta na ilości energii, rozliczenie obowiązku w okresach 3 letnich
1,5 % – w 2017 r. – Opłata zastępcza 1500 zł/toe (max. 20 % obowiązku)
1,5 % – w 2018 r. – Opłata zastępcza 1575 zł/toe (max. 10% obowiązku)
1,5 % – w 2019 r. – Opłata zastępcza 1653,75 zł/toe (tylko w wyjątkowych sytuacjach)

Energia elektryczna - błękitne

Błękitne certyfikaty

energia wytworzona z biogazu rolniczego

Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:

0,65 % – w 2016* Ozj= 300,03 [zł/MWh]
*-lipiec 2016 -grudzień 2016
0,60 % – w 2017 Ozj= 300,03 [zł/MWh]
0,50 % – w 2018 Ozj= 300,03 [zł/MWh]**
0,50 % – w 2019 Ozj= 300,03 [zł/MWh]**
**-Regulowanie obowiązku opłatą zastępczą tylko na warunkach określonych w ustawie.

Opłata przejściowa

Stawki opłaty przejściowej

Od 1 stycznia 2019 r.

Stawki opłaty przejściowej kalkuluje się odrębnie w odniesieniu do odbiorców końcowych:
Dla odbiorców pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie:
– poniżej 500 kWh energii elektrycznej –
0,45 zł za miesiąc
– od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej –
1,90 zł za miesiąc
– powyżej 1200 kWh energii elektrycznej –
6,00 zł za miesiąc

Dla odbiorców pobierających energię nie w gospodarstwach domowych (odbiorcy instytucjonalni), których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej:
a) niskiego napięcia –
1,65 zł na miesiąc na kW mocy umownej
b) średniego napięcia –
4,10 zł na miesiąc na kW mocy umownej
c) wysokich i najwyższych napięć –
7,65 zł na miesiąc na kW mocy umownej

Dla odbiorców, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych napięć i którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym o rok dany rok kalendarzowy, w którym są stosowane stawki opłaty przejściowej, zużyli nie mniej niż 400 GWh energii elektrycznej z wykorzystaniem nie mniej niż 60% mocy umownej, dla których koszt energii elektrycznej stanowi nie mniej niż 15% wartości ich produkcji –
2,10 zł na miesiąc na kW mocy umownej.

Cena energii na rynku konkurencyjnym (Crk)

Ceny kwartalne - średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym

Źródło URE – www.ure.gov.pl

Wybrane akty prawne z zakresu energetyki

Dyrektywy

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

Nowelizacje ustawy – Prawo energetyczne

 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1556) – patrz art. 3

 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1524) – patrz art. 3

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520) – patrz art. 2

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 1517) – patrz art. 2

Nowelizacja ustawy OZE

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1524) – patrz art. 1

Ustawa o efektywności energetycznej

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – (Dz.U. z 2016 r. poz. 831)

Akty wykonawcze do ustaw

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi – (Dz.U. z 2018 r. poz. 640)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 2500)

 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2017 r. poz. 1988)