Sieci i linie w prawie energetycznym

Drukuj stronę

Ustawa – prawo energetyczne wprowadza szereg definicji odnoszących się do sieci i linii wykorzystywanych w dystrybucji i przesyle energii i paliw. Pod najszerszym pojeciem sieci należy rozumieć instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego. Podstawowe dwa rodzaje sieci to sieć przesyłowa i sieć dystrybucyjna. Sieć przesyłowa paliw gazowych to – sieć gazowa wysokich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich za której ruch sieciowy odpowiedzialny jest operator systemu przesyłowego. Sieć przesyłowa elektroenergetyczna to sieć najwyższych lub wysokich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego elektroeneregtycznego.

Analogicznie jest w przypadku sieci dystrybucyjnych. Gazowa sieć dystrybucyjna – to sieć gazowa wysokich, średnich i niskich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich za której ruch sieciowy odpowiedzialny jest operator systemu dystrybucyjnego. Dystrybucyjna sieć elektroenergetyczna – to sieć wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego.Do sieci dystrybucyjnych zaliczymy również koordynowane sieć 110 kV – część sieci dystrybucyjnej 110 kV, w której przepływy energii elektrycznej zależą także od warunków pracy sieci przesyłowej.
Decydującycm kryterium podziału więc na sieci przesyłowe i dystrybucyjne jest to jaki podmiot jest odpowiedzialny za ruch tych sieci – czy operator systemu dystrybucyjnego czy przesyłowego.

W ustawie – prawo energetyczne zdefiniowana została również sieć gazociągów kopalnianych (złożowych, kolektorowych i ekspedycyjnych) – jako gazociąg lub sieć gazociągów wykorzystywane do transportu gazu ziemnego z miejsca jego wydobycia do zakładu oczyszczania i obróbki lub do terminalu albo wykorzystywane do transportu gazu ziemnego do końcowego przeładunkowego terminalu przybrzeżnego oraz gazociąg międzysystemowy – gazociąg przesyłowy przebiegający przez granicę państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wyłącznie w celu połączenia krajowych systemów przesyłowych tych państw.

Kiedy mamy do czynienia z dostarczaniem gazu lub energii elektrycznej bezpośrednio do odbiorcy z ominięciem systemu to mówimy o:

gazociągu bezpośrednim – gazociągu, który został zbudowany w celu bezpośredniego dostarczania paliw gazowych do instalacji odbiorcy z pominięciem systemu gazowego oraz
linii bezpośredniej – linii elektroenergetycznej łączącej wydzieloną jednostkę wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą lub linię elektroenergetyczną łączącej jednostkę wytwarzania energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetycznego z instalacjami należącymi do tego przedsiębiorstwa albo instalacjami należącymi do przedsiębiorstw od niego zależnych.

——————————————————————————–
Pojęcia powiązane:
operator systemu przesyłowego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi;
operator systemu dystrybucyjnego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi.