Zbiór praw konsumenta

Drukuj stronę
Mały trójpak energetyczny wprowadził dodatkowy obowiązek dla sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych, którzy mają zawarte umowy z odbiorcami w gospodarstwach domowych. Zgodnie z dodanym art. 5 ust. 6 e ustawy – Prawo energetyczne – sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej dostarcza odbiorcy tych paliw lub energii w gospodarstwie domowym kopię zbioru praw konsumenta energii oraz zapewnia jego publiczny dostęp. Przez zbiór praw konsumenta energii rozumie się dokument sporządzany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej w konsultacji z krajowymi organami regulacyjnymi, organizacjami konsumentów, partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami energetycznymi oraz innymi zainteresowanymi stronami, zawierający praktyczne informacje o prawach konsumentów energii elektrycznej i paliw gazowych.

Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 6 f ustawy – Prawo energetyczne – kopię zbioru praw konsumenta energii, o którym mowa w ust. 6e, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

15 stycznia 2014 roku Prezes URE opublikował Zbiór praw konsumenta dla energii elektrycznej, a 16 kwietnia 2014 dla paliw gazowych.

Aktualne wersje zbiorów praw konsumenta są dostępne pod adresem:

http://bip.ure.gov.pl/bip/zbior-praw-konsumenta/1206,Zbior-praw-konsumenta.html