Prawo przedsiębiorstwa energetycznego do ochrony informacji o stanie sieci

Drukuj stronę

Jak stwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postanowieniu 22 września 2021 r.  (Sygn. akt XVII Amz 346/20) informacje o systemie dystrybucji, tj. specyfice budowy sieci elektroenergetycznej, aktualnych danych o sieci elektroenergetycznej – z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych zainteresowanego, mają znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego i podlegają ochronie.

Stan faktyczny sprawy

            W stanie faktycznym będącym podstawą wydanego orzeczenia Prezes URE  postanowieniem z 22 września 2020 r., po rozpatrzeniu wniosku (…) S.A. z siedzibą w L. postanowił wyłączyć (…) Sp. z o.o. z siedzibą w W. prawo do wglądu do znajdującego się w aktach sprawy dokumentu „Ekspertyza wpływu na system elektroenergetyczny przyłączenia źródła wytwórczego Elektrownia (…) o mocy przyłączeniowej 0,990 MW zlokalizowanego w m. N.,, dz. nr (…); gm. S.. Przyłączenie na napięciu 15 kV” oraz sporządzania z niego notatek, kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów.

Jak czytamy w uzasadnieniu orzeczenia powód zwrócił się do Prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w zakresie odmowy zawarcia przez (…) S.A. z siedzibą w L. umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji odnawialnego źródła energii elektrowni fotowoltaicznej N. o mocy przyłączeniowej 0,990 MW, planowanej na terenie miejscowości N. dz. nr (…), w gminie S.. Wraz z pismem Przedsiębiorstwo przedstawiło dokument „Ekspertyza wpływu na system elektroenergetyczny przyłączenia źródła wytwórczego Elektrownie (…)” o mocy przyłączeniowej 0,990 MW zlokalizowanego w m(…); gm. S.. Przyłączenie na napięciu 15 kV”. Przedsiębiorstwo wskazało na konieczność ograniczenia prawa do wglądu do ww. dokumentu w związku z ważnym interesem państwowym.  (…) Mając na uwadze złożony wniosek Przedsiębiorstwa, a jednocześnie dostrzegając prawo strony sporu do zapoznania się z materiałem dowodowym dotychczas zgromadzonym w sprawie, Przedsiębiorstwo przedstawiło fragment ekspertyzy, który został udostępniony Wnioskodawcy.

Główne tezy orzeczenia

Ochrona informacji niejawnych leży w interesie państwa prawa

Ochrona informacji niejawnych leży w interesie państwa prawa. Pojęcie ważnego interesu państwowego wymaga indywidualizacji, skonkretyzowania, w każdym przypadku jego stosowania przy rozpatrywaniu uprawnienia strony do wglądu do akt sprawy

Tajemnica przedsiębiorcy jako surogat prawa do prywatności jednostki

 Określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione zostały łącznie trzy przesłanki: po pierwsze, są to informacje o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą; po drugie, są to informacje poufne, tzn. nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej; po trzecie, przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności takich informacji. Tajemnicę przedsiębiorcy należy więc traktować jako surogat prawa do prywatności jednostki (osoby fizycznej), na gruncie przepisów kształtujących status prawny przedsiębiorcy. (Wyrok WSA w Warszawie z 5.02.2020 r., II SA/Wa 2200/19, LEX nr 3010393)

Ujawnienie informacji technicznych może wpłynąć negatywnie na działanie systemu – zagrozić jego bezpieczeństwu

Informacje zawarte w ekspertyzie zawierają informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa dystrybucyjnego, które obejmują dane wrażliwe dotyczące m.in. stanu infrastruktury, analizy stanu pracy sieci, występujących lub przewidywanych jej obciążeń. (…) dokument ten zawiera informacje istotne dla funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, których ewentualne niepożądane wykorzystanie mogłoby wpłynąć negatywnie na działanie tego systemu, a nawet zagrozić jego bezpieczeństwu.

Obowiązek Prezesa URE zapewnienia ochrony tych danych i bezpieczeństwa energetycznego

Operator systemu dystrybucyjnego objęty jest treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1871, z późn. zm.), z racji posiadania informacji, których ujawnienie może mieć wpływ na bezpieczeństwo energetyczne państwa. Prezes URE winien dążyć do zapewnienia ochrony tych danych i bezpieczeństwa energetycznego.

Naruszenie zasady równego traktowania podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci

Informacje zawarte w ekspertyzie, z uwagi na szeroki charakter i zakres informacji o systemie dystrybucji, tj. specyfice budowy sieci elektroenergetycznej, aktualnych danych o sieci elektroenergetycznej – z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych zainteresowanego, mają znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego.

Ujawnienie dokumentu wskazanego w sentencji zaskarżonego postanowienia mogłoby skutkować tym, że informacje uzyskane przez inny podmiot (w tym i powoda) skutkowałyby uzyskaniem przewagi rynkowej nad innymi inwestorami, tj. istnieje prawdopodobieństwo, że po dokładnym przeanalizowaniu przedmiotowego dokumentu inwestor uzyska wiedzę co do możliwości przyłączenia źródła w innym miejscu niż obecna lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej. Należy zauważyć, że inni inwestorzy nie posiadaliby takiej wiedzy. Doszło by tym samym do naruszenia zasady równego traktowania podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.

Prawo dostępu do informacji publicznej na gruncie Konstytucji RP

Prawo dostępu do informacji publicznej nie ma charakteru absolutnego (art. 61 ust. 3 Konstytucji RP). W przepisie tym dopuszczono możliwość ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej z uwagi na ochronę porządku publicznego, czy bezpieczeństwa. Tym samym, jeżeli informacje, których udostępnienia żądał powód stanowiły informacje, których ujawnienie np. mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, to organ mógł wydać decyzję (postanowienie) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, co byłoby zgodne z uregulowaniami ustawy o dostępie do informacji publicznej. (zob. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2018 r. I OSK 2679/16, System Informacji Prawnej Legalis).

Miejsce publikacji orzeczenia:

http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/odmowa$0020przy$0142$0105czenia$0020do$0020sieci/154505000005127_XVII_Amz_000346_2020_Uz_2021-11-08_001