Wpisy

Kiedy opłaty zastępcze?

Aktualnie tylko w wyjątkowych sytuacjach możemy sięgać po zastępcze wykonanie obowiązków kolorowych – czyli opłaty zastępcze. Dowolność pozostała jedynie w zakresie obowiązków kogeneracyjnych, które za 2018 rok realizujemy po raz ostatni.

Dla pozostałych kolorów sytuacja wygląda następująco:

Białe certyfikaty:

Dla lat 2016, 2017 i 2018 – kryterium ceny

Podmiot zobowiązany może zrealizować obowiązek uiszczając opłatę zastępczą w zakresie wyższym niż progi procentowe (30 % – 2016, 20% -2017 i 10-2018), jeżeli wykaże, że w roku kalendarzowym, którego dotyczy obowiązek, składał zlecenia kupna praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej w transakcjach sesyjnych, lecz z powodu niewystarczającej liczby ofert sprzedaży tych praw lub gdy oferowana cena tych praw była wyższa niż jednostkowa opłata zastępcza, nie nabył praw na sześciu sesjach w ciągu roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek.

Dla roku 2019 i lat następnych – kryterium ceny lub ilości

Podmiot zobowiązany może zrealizować obowiązek uiszczając opłatę zastępczą, jeżeli w transakcjach sesyjnych w ciągu roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, nie nabył praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej z uwagi na fakt, że cena praw majątkowych wynikających z tych świadectw była wyższa niż wysokość jednostkowej opłaty zastępczej lub z uwagi na niewystarczającą liczbę ofert sprzedaży tych praw.

Przypominamy że aktualnie na giełdzie mamy notowane 3 rodzaje białych certyfikatów: (1) bezterminowe oznaczone symbolem PMEF_F, (2) terminowe – z możliwości umorzenia do 30 czerwca 2019 r. – wynikające z poprzedniej ustawy PMEF, (3) terminowe – z datą roczną – prawo to jest  notowane przez okres od dnia wprowadzenia prawa majątkowego wynikającego ze świadectwa efektywności energetycznej do obrotu giełdowego do dnia 30 czerwca (włącznie) roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym w którym wydano Świadectwo efektywności energetycznej.

Zielone certyfikaty:

Zgodnie z 47 ust. 2 ustawy OZE  – potwierdzonym stanowiskiem URE (Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 12/2019) w sprawie sposobu realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w roku 2019) podmioty zobowiązane mogą zrealizować obowiązek, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy OZE (w zakresie tzw. obowiązku „zielonego”), za rok 2018, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. (oraz za rok 2019 w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.), wyłącznie w drodze uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia „zielonych”.

Błękitne certyfikaty:

Według danych TGE – roczna cena średnioważona praw majątkowych wynikających ze świadectw błękitnych, obowiązująca w roku 2019 jest większa niż wartość jednostkowej opłaty zastępczej. Tak więc w myśl obowiązujących przepisów potwierdzonych stanowiskiem URE (Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 12/2019)) o możliwości realizacji obowiązku błękitnego za pomocą opłaty zastępczej za rok 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. (oraz za rok 2019 w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.), decydować będzie miesięczna cena średnioważona praw majątkowych wynikających ze świadectw błękitnych, o której mowa w art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy OZE obowiązująca w dacie faktycznej realizacji tego obowiązku – tj. wniesienia (uiszczenia) opłaty zastępczej na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowe rodzaje białych certfikatów

Nowe rodzaje białych certyfikatów – zmiany w zasadach obrotu świadectwami efektywności energetycznej

Nowe rodzaje białych certyfikatów

Wejście w życie nowej ustawy o efektywności energetycznej wymusza dokonanie zmian w zakresie zasad obrotu i rozliczeń na Towarowej Giełdzie Energii. Od 23 lutego 2017r. wprowadzone zostaną do obrotu dwa nowe instrumenty: PMEF_F, których przedmiotem obrotu będą Prawa Majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 20 ustawy o efektywności energetycznej oraz PMEF-20XX, których przedmiotem obrotu będą Prawa Majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej. Jednocześnie modyfikacja dotyczyć będzie minimalnego wolumenu dla transakcji pozasesyjnych rozliczanych i nierozliczanych (TPR i TPNR). Wolumen ten zostanie zmieniony z 10 000 toe na 1 000 toe.

W związku z tym na TGE notowane będą:

PMEF

PMEF – są to prawa majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej (świadectwa efektywności energetycznej, wydane na podstawie ustawy o efektywności energetycznej z 2011 roku). Prawo to będzie notowane przez okres od dnia wprowadzenia prawa majątkowego wynikającego ze Świadectwa efektywności energetycznej do obrotu giełdowego do dnia 30 czerwca 2019 r. (włącznie) albo do momentu dokonania blokady praw majątkowych w związku z zamiarem umorzenia Świadectwa efektywności energetycznej, z którego wynikają (prawo ma charakter terminowy).

PMEF_F

PMEF_F – są to prawa majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 20 ustawy o efektywności energetycznej (potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej). Prawo to będzie notowane przez okres od dnia wprowadzenia prawa majątkowego wynikającego ze Świadectwa efektywności energetycznej do obrotu giełdowego do momentu dokonania blokady praw majątkowych w związku z zamiarem umorzenia Świadectwa efektywności energetycznej, z którego wynikają (prawo ma charakter bezterminowy).

PMEF-20XX

PMEF-20XX, gdzie 20XX oznacza rok kalendarzowy, w którym wydano Świadectwo efektywności energetyczne – są to prawa majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej (wynikają ze Świadectwa efektywności energetycznej dla przedsięwzięć, służących poprawie efektywności energetycznej, zakończonych przed wejściem w życie ustawy o efektywności energetycznej, ale nie wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2014 r., dla których nie wydano świadectw efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej). Prawo to będzie notowane przez okres od dnia wprowadzenia prawa majątkowego wynikającego ze Świadectwa efektywności energetycznej do obrotu giełdowego do dnia 30 czerwca (włącznie) roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym w którym wydano Świadectwo efektywności energetycznej, z którego wynikają te prawa majątkowe albo do momentu dokonania blokady praw majątkowych w związku z zamiarem umorzenia Świadectwa efektywności energetycznej, z którego wynikają (prawo ma charakter terminowy).


Pamiętajmy że zgodnie z normami ustawowymi 1 toe odpowiada 41,868 GJ – tj. 11,63 MWh.

Dodatkowe informacje:
Grupa P4B

Okres przejściowy w regulacjach efektywności energetycznej

Z dniem 1 października 2016 r. wchodzi w życie ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 831). W pewnym okresie przejściowym będą miały zastosowanie dotychczasowe regulacje lub będzie można wykorzystywać dotychczas wydane świadectwa:
  1. Do dnia 30 czerwca 2019 r. świadectwa efektywności energetycznej, wydane na podstawie dotychczasowej, uwzględnia się w realizacji obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 nowej ustawy.
  2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy dotyczących świadectw efektywności energetycznej oraz przetargów stosuje się przepisy dotychczasowe
  3. Przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, ale nie wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2014 r., dla których nie wydano świadectw efektywności energetycznej w rozumieniu dotychczasowej ustawy mogą być podstawą do wydania nowych świadectw. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje świadectwa efektywności energetycznej, na wniosek podmiotu, u którego zostało zrealizowane to przedsięwzięcie lub te przedsięwzięcia, albo podmiotu upoważnionego przez ten podmiot, złożony w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Do wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej należy dołączyć audyt efektywności energetycznej.
  4. Przedsiębiorca,zobowiązane do przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstwa, powinno sporządzić go po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzony przed dniem wejścia w życie ustawy, ale nie wcześniej niż przed dniem 5 grudnia 2012 r., i spełniający wymagania określone w nowej ustawie, uznaje się za audyt energetyczny w rozumieniu nowej ustawy, ale o przeprowadzeniu takiego audytu przedsiębiorstwo zawiadamia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

 

Efektywność energetyczna trochę po nowemu

Rada Ministrów przyjęła 23 lutego 2016 r. projekt ustawy o efektywności energetycznej. Dotychczasowe rozwiązania, które miały obowiązywać do końca roku 2015 zostały przedłużone o pełen rok, ale projekt nowej ustawy przewiduje wejście ustawy w życie co do zasady w okresie 30 dni od publikacji.

Zgodnie z projektem ustawy Minister Energii będzie opracowywał co 3 lata Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej na który będzie się składać:

  • opis planowanych programów zawierających działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki;
  • określenie krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej;
  • informacja o osiągniętej oszczędności energii, głównie w przesyłaniu lub dystrybucji, dostarczaniu oraz końcowym zużyciu energii;
  • strategia wspierania inwestycji w renowację budynków zawierającą: wyniki dokonanego przeglądu budynków znajdujących się w Polsce, określenie sposobów ich przebudowy lub remontu, dane szacunkowe o możliwej do uzyskania oszczędności energii w wyniku ich modernizacji.

Pierwszy Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej Minister Energii powinien przekazać Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r.

Z punktu widzenia przedsiębiorstw energetycznych trzeba wskazać na zmiany w zakresie białych certyfikatów i obowiązków w zakresie audytów.

W projekcie ustawy zachowano system świadectw efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty. Świadectwa będzie można nadal uzyskać za przedsięwzięcia skutkujące zwiększeniem oszczędności energii przez odbiorców końcowych, a także zmniejszeniem strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu. Przewidziano także  stopniowe odchodzenie od uiszczania opłaty zastępczej, która zwalniała z obowiązku podejmowania działań na rzecz zwiększania efektywności energetycznej. W 2016 r. opłata będzie mogła obejmować jeszcze 30 proc. zakresu nałożonego obowiązku, natomiast w 2017 r. – 20 proc., a w 2018 r. jedynie 10 proc. Oznaczać to będzie konieczność realizacji obowiązków poprzez zakup świadectw lub samodzielną realizację przedsięwzięć proefektywnościowych. Wartość obowiązku nie będzie odniesiona do wartości przychodów – a do ilości sprzedanej energii.

Pozytywnie należy ocenić rezygnację z przeprowadzania przetargu przez Prezesa URE, bo jak wiemy przetargi były dotknięte wieloma wadami. Przyspieszy to wydawanie świadectw. Istotnym novum będzie jednak to że nie będą one już wydawane za przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona.

Kolejną nowością i niestety obowiązkiem są audyty energetyczne przedsiębiorstwa. Do zlecenia lub przeprowadzenia audytu energetycznego (co 4 lata) będzie zobowiązany przedsiębiorca, określony w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, z wyjątkiem mikro, małego i średniego przedsiębiorcy. Zwolniony zostanie z tego przedsiębiorca posiadający system zarządzania energią (określony we właściwych normach) lub mający system zarządzania środowiskowego – jeżeli w ich ramach przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Audyt będzie przeprowadzał podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy.

Oczywiście co stało się regułą przy kolejnych nowelizacjach norm z zakresu energetyki – nowe regulacje „okraszone zostały” licznymi karami administracyjnymi. ustalanymi przez Prezesa URE w drodze decyzji administracyjnej.

Stan na dzień: 23 lutego 2016 r. – na podstawie projektu ustawy. Informacje na temat projektu dostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacji.