Rynek ciepła w Polsce

Drukuj stronę

Prezes URE z dość dużym opóźnieniem w porównaniu do edycji zeszłorocznych opublikował opracowanie sporządzone na podstawie ankiet URE C1 składanych rokrocznie do końca lutego przez firmy z sektora.

            W oczywisty sposób widzimy w nim nieaktualny obraz sektora, w szczególności jeżeli analizujemy ceny lub koszty działalności. Niemniej jednak w zakresie danych technicznych, które nie ulegają tak dynamicznej zmianie opracowanie ukazuje nam ten sektor gospodarki Anno Domini 2020.

Struktura rynku mediów energetycznych w Polsce 2020

Źródło: na podstawie danych Prezesa URE – opublikowanych w charakterystykach rynku

Rynek ciepła w Polsce stanowi ok. 21% rynku mediów energetycznych dostarczanych do odbiorców końcowych (bez rynku paliw) – w przeliczeniu na jednostkę energii.

Zużycie paliw do produkcji ciepła w 2020 r.

Rodzaj paliwaUdział procentowy w zużyciu paliw do produkcji ciepła
węgiel kamienny67,72%
węgiel brunatny1,17%
olej opałowy lekki0,29%
olej opałowy ciężki4,51%
gaz ziemny wysokometanowy8,60%
gaz ziemny zaazotowany2,00%
biomasa9,86%
biogaz0,04%
inne odnawialne źródła energii0,17%
odpady komunalne stałe1,84%
odpady przemysłowe nieodnawialne0,29%
pozostałe paliwa3,51%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Energetyka cieplna w liczbach 2020
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Energetyka cieplna w liczbach 2020
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Energetyka cieplna w liczbach 2020

Więcej na ten temat:

https://www.ure.gov.pl/pl/cieplo/energetyka-cieplna-w-l/10096,2020.html

oraz

https://www.ure.gov.pl/download/9/12613/Energetykacieplnawliczbach2020.pdf