Nowe rodzaje białych certyfikatów – zmiany w zasadach obrotu świadectwami efektywności energetycznej

Drukuj stronę

Nowe rodzaje białych certyfikatów

Wejście w życie nowej ustawy o efektywności energetycznej wymusza dokonanie zmian w zakresie zasad obrotu i rozliczeń na Towarowej Giełdzie Energii. Od 23 lutego 2017r. wprowadzone zostaną do obrotu dwa nowe instrumenty: PMEF_F, których przedmiotem obrotu będą Prawa Majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 20 ustawy o efektywności energetycznej oraz PMEF-20XX, których przedmiotem obrotu będą Prawa Majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej. Jednocześnie modyfikacja dotyczyć będzie minimalnego wolumenu dla transakcji pozasesyjnych rozliczanych i nierozliczanych (TPR i TPNR). Wolumen ten zostanie zmieniony z 10 000 toe na 1 000 toe.

W związku z tym na TGE notowane będą:

PMEF

PMEF – są to prawa majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej (świadectwa efektywności energetycznej, wydane na podstawie ustawy o efektywności energetycznej z 2011 roku). Prawo to będzie notowane przez okres od dnia wprowadzenia prawa majątkowego wynikającego ze Świadectwa efektywności energetycznej do obrotu giełdowego do dnia 30 czerwca 2019 r. (włącznie) albo do momentu dokonania blokady praw majątkowych w związku z zamiarem umorzenia Świadectwa efektywności energetycznej, z którego wynikają (prawo ma charakter terminowy).

PMEF_F

PMEF_F – są to prawa majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 20 ustawy o efektywności energetycznej (potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej). Prawo to będzie notowane przez okres od dnia wprowadzenia prawa majątkowego wynikającego ze Świadectwa efektywności energetycznej do obrotu giełdowego do momentu dokonania blokady praw majątkowych w związku z zamiarem umorzenia Świadectwa efektywności energetycznej, z którego wynikają (prawo ma charakter bezterminowy).

PMEF-20XX

PMEF-20XX, gdzie 20XX oznacza rok kalendarzowy, w którym wydano Świadectwo efektywności energetyczne – są to prawa majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej (wynikają ze Świadectwa efektywności energetycznej dla przedsięwzięć, służących poprawie efektywności energetycznej, zakończonych przed wejściem w życie ustawy o efektywności energetycznej, ale nie wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2014 r., dla których nie wydano świadectw efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej). Prawo to będzie notowane przez okres od dnia wprowadzenia prawa majątkowego wynikającego ze Świadectwa efektywności energetycznej do obrotu giełdowego do dnia 30 czerwca (włącznie) roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym w którym wydano Świadectwo efektywności energetycznej, z którego wynikają te prawa majątkowe albo do momentu dokonania blokady praw majątkowych w związku z zamiarem umorzenia Świadectwa efektywności energetycznej, z którego wynikają (prawo ma charakter terminowy).


Pamiętajmy że zgodnie z normami ustawowymi 1 toe odpowiada 41,868 GJ – tj. 11,63 MWh.

Dodatkowe informacje: