Moc zamówiona w dostawach ciepła – część 1

Drukuj stronę

          Duża część naszych opłat na rachunku za ciepło jest uzależniona od wielkości mocy zamówionej. Podobnie jest w przypadku energii elektrycznej i paliwa gazowego, ale dostawy ciepła z uwagi na ich na sezonowość rządzą się innymi zasadami.

Definicja mocy zamówionej

Zamówiona moc cieplna – to ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Zawarta w postanowieniach rozporządzenia Ministra Klimatu z 7 kwietnia 2020 r.  
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2020 r. poz. 718) – rozporządzenia taryfowego – definicja wskazuje że podmiotem uprawnionym do jej określenia jest odbiorca lub podmiot ubiegający się o przyłączenie.

Minimalny okres na jaki ustalana jest wielkość mocy zamówionej

Wielkość zamówionej mocy cieplnej odbiorca ustala z przedsiębiorstwem energetycznym w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo w umowie kompleksowej na okres co najmniej 12 miesięcy. Wielkość zamówionej mocy cieplnej może być zmieniona wyłącznie w terminach ustalonych w tych umowach.

Dlaczego wysokość ceny za moc zamówioną jest stała w ciągu roku?

Przedsiębiorstwo energetyczne dokonując kalkulacji cen i stawek opłat dokonuje podziału planowanych kosztów działalności w zakresie wytwarzania ciepła (podobnie jest w przypadku przesyłania i dystrybucji) na część uwzględnioną przy kalkulacji opłat stałych i cześć uzależnioną od zużycia ciepła. Nie ma pełnej dowolności w dokonywaniu tego podziału, albowiem podział ten nie może przekraczać relacji wynikającej ze stosunku kosztów stałych do kosztów zmiennych działalności, a po drugie udział tych opłat stałych i zmiennych w łącznych opłatach podlega weryfikacji Prezesa URE.

Jak wyznaczamy wielkość poboru mocy

Wielkość poboru mocy cieplnej oblicza się na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Przy dostarczaniu ciepła, którego nośnikiem jest para wodna, wielkość poboru mocy cieplnej oblicza się:

  1. na podstawie odczytanego średniego poboru mocy zarejestrowanego przez ciepłomierz w okresie nie krótszym niż godzina;
  2. jako różnicę odczytów wskazań ciepłomierza nieposiadającego rejestracji poboru mocy, dokonanych w odstępie jednej godziny;
  3. w przypadku braku ciepłomierza – na podstawie średniego w ciągu godziny natężenia przepływu, ciśnienia i temperatury pary dostarczanej ze źródła ciepła do sieci ciepłowniczej lub z sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego oraz średniego w ciągu tej godziny natężenia przepływu i temperatury skroplin, zwracanych z sieci ciepłowniczej do źródła ciepła lub z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej.