Dostarczanie użytkownikom lokali informacji na temat rozliczenia kosztów ciepła

Drukuj stronę

Zgodnie z art.  45c ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne – właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dostarcza nieodpłatnie informację o rozliczeniach kosztów zakupu ciepła wszystkim użytkownikom lokali zaopatrywanym w energię cieplną, chłodniczą lub ciepłą wodę użytkową z centralnego źródła w budynku nie rzadziej niż raz w roku.

Informacje dotyczące rozliczeń kosztów zakupu ciepła

W myśl §  9 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach (Dz. U. poz. 2273) zakres przekazywanych użytkownikom lokali informacji dotyczących rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla użytkowników lokali zaopatrywanych w energię cieplną, chłodniczą lub ciepłą wodę użytkową z centralnego źródła w budynku wielolokalowym obejmuje:

Dla rozliczeń przy wykorzystaniu wskazań ciepłomierzy:

Dla budynku
 • ilość pobranego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku,
 • ilość zarejestrowanego ciepła przez ciepłomierze lokalowe w budynku,
 • powierzchnię lub kubaturę budynku,
 • ilość pobranego ciepła przypadająca na 1 m2 powierzchni lokali lub 1 m3 kubatury,
 • koszt pobranego ciepła w rozbiciu na koszty ogrzewania i koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej, – koszty stałe zakupu ciepła,
 • koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła,
 • stosowane współczynniki wyrównawcze dla poszczególnych lokali,
 • średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1 m2 powierzchni lokali lub 1 m3 kubatury,
 • informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych,
 • informacje dotyczące stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej,
 • informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania sporów,
Dla lokalu:
 • ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła,
 • ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła skorygowaną przez współczynnik wyrównawczy, – wielkość naliczonych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania,
 • wysokość miesięcznych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w następnym sezonie grzewczym,
 • saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty,
 • porównanie zużycia ciepła ze zużyciem w tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej, z uwzględnieniem obliczeniowej temperatury dla strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek – w okresie letnim i w okresie zimowym.

Dla rozliczeń przy wykorzystaniu wskazań podzielników kosztów ogrzewania:

Dla budynku:
 • ilość pobranego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku,
 • powierzchnię lub kubaturę budynku,
 • ilość pobranego ciepła przypadająca na 1 m2 powierzchni lokali lub 1 m3 kubatury,
 • koszt pobranego ciepła w rozbiciu na koszty ogrzewania i koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej, – koszty stałe zakupu ciepła,
 • koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła,
 • ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania,
 • stosowane współczynniki wyrównawcze dla poszczególnych lokali,
 • średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1 m2 powierzchni lokali lub 1 m3 kubatury,
 • informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych,
 • informacje dotyczące stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej,
 • informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania sporów,
Dla lokalu:
 • ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu,
 • ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu skorygowanych przez współczynniki wyrównawcze,
 • wartość maksymalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego od jego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym,
 • wartość minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego od jego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym,
 • wielkość naliczonych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania,
 • wysokość miesięcznych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w następnym sezonie grzewczym, – saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty,
 • porównanie zużycia ciepła ze zużyciem w tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej, z uwzględnieniem obliczeniowej temperatury dla strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek – w okresie letnim i w okresie zimowym;

informacje zawarte na indywidualnym druku rozliczeniowym dla lokali w budynkach bez indywidualnego opomiarowania:

Dla budynku:

 • powierzchnia lub kubatura budynku,
 • ilość pobranego ciepła,
 • ilość pobranego ciepła przypadająca na 1 m2 powierzchni lokalu lub 1 m3 kubatury w rozliczanym okresie, – koszt pobranego ciepła według faktury w rozbiciu na koszty ogrzewania i koszty podgrzania wody,
 • koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni lokali lub 1 m3 kubatury,
 • informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych,
 • informacje dotyczące stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej,
 • informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania sporów,
Dla lokalu:
 • powierzchnia lub kubatura lokalu,
 • koszt ogrzewania lokalu,
 • zużycie ciepła przypadające na rozliczany lokal,
 • wysokość miesięcznych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w następnym sezonie grzewczym, – saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty,
 • porównanie zużycia ciepła ze zużyciem w tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej, z uwzględnieniem obliczeniowej temperatury dla strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek – w okresie letnim i w okresie zimowym.

Pełna treść rozporządzenia dostępna tutaj.

Sporządzono na podstawie stanu prawnego na dzień 20 grudnia 2021 r.