Założenia do aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 r.

Drukuj stronę

Aktualizacja Polityki energetycznej Polski

Opublikowane zostały założenia do aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040r. Zgodnie z uzasadnieniem obecna sytuacja międzynarodowa wpływa na wiele aspektów związanych z polityką energetyczną i powoduje konieczność zmiany podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w kierunku większej dywersyfikacji i niezależności.  W założeniach wskazano również, iż zaktualizowana polityka energetyczna Polski musi uwzględniać również czwarty filar – suwerenność energetyczna, której szczególnym elementem jest zapewnienie szybkiego uniezależnienia krajowej gospodarki od importowanych paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny) oraz pochodnych (LPG, olej napędowy, benzyna, nafta) z Federacji Rosyjskiej oraz innych krajów objętych sankcjami gospodarczymi poprzez dywersyfikację dostaw, inwestycje w moce produkcyjne, infrastrukturę liniową i magazynowanie oraz w alternatywne paliwa.

Główne założenia zmian polityki:

1) Zwiększenie dywersyfikacji technologicznej i rozbudowa mocy opartych o źródła krajowe.

2)        Dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii

3)        Poprawa efektywności energetycznej 

4)        Dalsza dywersyfikacja dostaw i zapewnienie alternatyw dla węglowodorów

5)        Dostosowanie decyzji inwestycyjnych w gazowe moce wytwórcze do dostępności paliwa, w tym:

  • w ujęciu średniookresowym zwiększeniu może ulec poziom wykorzystania istniejących jednostek węglowych,
  • plany inwestycyjne dotyczące nowych mocy gazowych powinny podlegać weryfikacji pod kątem ekonomiki produkcji,
  • tempo konwersji jednostek węglowych na jednostki gazowe będzie zależne od dostępności surowca,
  • poszukiwane będą możliwości wykorzystania innych źródeł energii, stanowiących realną alternatywę dla wykorzystania gazu ziemnego w ciepłownictwie.

6)        Wykorzystanie jednostek węglowych  (tempo ograniczania wydobycia i wykorzystania węgla może ulec niewielkiemu spadkowi w stosunku do dotychczasowych scenariuszy).

7)        Wdrożenie energetyki jądrowej

8)        Rozwój sieci i magazynowania energii

9)        Negocjacje zmian regulacji UE Jak wskazano w założeniach Polska będzie podejmować wysiłki negocjacyjne w celu reformy mechanizmów polityki klimatycznej Unii Europejskiej, tak aby możliwe było przeprowadzanie niskoemisyjnej i ambitnej transformacji, kontrybuując do realizacji celów UE, przy uwzględnieniu czasowego zwiększonego wykorzystania konwencjonalnych mocy wytwórczych, bez ponoszenia nadmiernych kosztów wynikających z polityki klimatycznej.

Więcej na ten temat: https://www.gov.pl/web/klimat/zalozenia-do-aktualizacji-polityki-energetycznej-polski-do-2040-r-w-kontekscie-inwazji-federacji-rosyjskiej-na-ukraine