Nowe terminy przekazywania informacji do Prezesa URE o ilościach energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE oraz o wielkościach należnych środków

Drukuj stronę

Płatnik opłaty OZE oraz operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi URE informacje, o o ilościach energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE oraz o wielkościach należnych środków, w podziale na poszczególne miesiące, dotyczące podmiotów, od których pobiera opłatę OZE, w terminie do dnia:

31 lipca – za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku;

31 stycznia – za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.

Zmiana terminu nastąpiła od 1 października 2023 roku. Wcześniej należało przekazać ankietę w terminie do szóstego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

W informacji nr 52/2023 Prezes URE wskazuje, iż wypełnione ankiety należy przesyłać:

  • na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Źródeł Odnawialnych, ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa, bądź składać bezpośrednio w Kancelarii Urzędu, lub
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /URE/SkrytkaESP, lub
  • przesłać w formie dokumentu PDF (podpisanego elektronicznie, zgodnie z reprezentacją ujawnioną we właściwym rejestrze) na adres e-mail: oplataoze@ure.gov.pl
    Prezes URE prosi także, aby wypełnioną ankietę, należy również przesyłać we wskazanym terminie oraz w załączonym formacie MS Excel, elektronicznie na adres e-mail: oplataoze@ure.gov.pl

Więcej na ten temat: Informacja Prezesa URE nr 52/2023 w sprawie przekazywania informacji dotyczących ilości energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE oraz wielkości należnych środków z tytułu opłaty OZE