Terminy wydawania warunków przyłączenia

Drukuj stronę
Terminy wydawania warunków przyłączenia

Nowelizacja prawa energetycznego, która weszła wżycie we wrześniu 2020 roku dokonała zmiany w zakresie doprecyzowania terminów do wydawania warunków przyłączenia. Poprzednie regulacje były wzajemnie sprzeczne, a część terminów uregulowana była w rozporządzeniach wykonawczych. Dzisiaj terminy te mają charakter ustawowy i co najważniejsze, ich naruszenie zagrożone jest nałożeniem kary pieniężnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Terminy wydawania warunków przyłączenia – energia elektryczna

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie:

21 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do V lub VI grupy przyłączeniowej przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

Przyłączenie do sieci niskiego napięcia

(moc przyłączeniowa nie większa niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A)

30 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do IV grupy przyłączeniowej przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV

Przyłączenie do sieci niskiego napięcia

(moc przyłączeniowa większa niż 40 kW lub prąd znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większy niż 63 A)

60 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI grupy przyłączeniowej przyłączanego do sieci o napięciu powyżej 1 kV, niewyposażonego w źródło

Przyłączenie do sieci średniego napięcia (bez źródła)

120 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI grupy przyłączeniowej – dla obiektu przyłączanego do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV wyposażonego w źródło

Przyłączenie do sieci średniego napięcia (ze źródłem)

150 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do I lub II grupy przyłączeniowej.

Przyłączenie do sieci wysokich  napięć od 110 kV.

W przypadku wniosku o wydanie warunków przyłączenia źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV terminy liczone są od dnia wniesienia zaliczki.

Terminy wydawania warunków przyłączenia – paliwo gazowe (obowiązują od 2021-03-19)

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie:

30 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy przyłączeniowej B podgrupy I

grupa B – podgrupa I – podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej niskich i średnich ciśnień  o mocy umownej do 10 m3/h dla gazu wysokometanowego lub do 25 m3/h dla gazu zaazotowanego

60 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy przyłączeniowej A lub grupy przyłączeniowej B podgrupy II

grupa A (podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci będą bezpośrednio przyłączane do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej wysokiego ciśnienia)

grupa B – podgrupa II – podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej niskich i średnich ciśnień  o mocy umownej powyżej 10 m3/h dla gazu wysokometanowego lub powyżej  25 m3/h dla gazu zaazotowanego.

90 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy przyłączeniowej C

grupa C – podmioty zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, ich wytwarzaniem, przetwarzaniem lub wydobywaniem, magazynowaniem paliw gazowych oraz skraplaniem lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego.

W przypadku wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dla obszarów lub miejscowości niezgazyfikowanych, dla których przedsiębiorstwo energetyczne przygotowuje szczegółową koncepcję gazyfikacji, nie stosuje się przepisu dotyczące terminu, pod warunkiem poinformowania wnioskodawcy przez to przedsiębiorstwo, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o innym terminie wydania warunków przyłączenia wraz z uzasadnieniem wskazania tego terminu.

Terminy wydawania warunków przyłączenia – ciepło

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie:

30 dni od dnia złożenia wniosku, w przypadku gdy do sieci ciepłowniczej mają być przyłączone węzły cieplne zasilające obiekty odbiorców ciepła oraz w przypadku gdy do zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym, należącej do przedsiębiorstwa energetycznego, ma być przyłączona instalacja w obiekcie odbiorcy

przyłączenie odbiorców

3 miesiące od dnia złożenia wniosku, w przypadku gdy do sieci ciepłowniczej mają być przyłączane źródła ciepła

przyłączenie źródeł ciepła

Do terminów na wydanie warunków przyłączenia do sieci nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa energetycznego.

KARY ZA NARUSZENIE TERMINÓW:

Zgodnie ze zmodyfikowanym  art. 56 ust. 1 pkt 18 niewydanie warunków przyłączenia podlega karze pieniężnej. Kara pieniężna może wynieść do 15 % przychodu ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, ale nie może być niższa niż 1500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu warunków przyłączenia do sieci.