Drukuj stronę

Terminy wydawania warunków przyłączenia

Drukuj stronę

Nowelizacja prawa energetycznego, która weszła wżycie we wrześniu 2020 roku dokonała zmiany
w zakresie doprecyzowania terminów do wydawania warunków przyłączenia. Poprzednie regulacje były wzajemnie sprzeczne, a część terminów uregulowana była w rozporządzeniach wykonawczych. Dzisiaj terminy te mają charakter ustawowy i co najważniejsze, ich naruszenie zagrożone jest nałożeniem kary pieniężnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Terminy wydawania warunków przyłączenia- energia elektryczna

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie:

Terminy wydawania warunków przyłączenia- paliwa gazowe (obowiązują od 19.03.2021 r.)

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie:

Terminy wydawania warunków przyłączenia- ciepło

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie:

Do terminów na wydanie warunków przyłączenia do sieci nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa energetycznego.

 

Kary za naruszenie terminów:

Zgodnie ze zmodyfikowanym  art. 56 ust. 1 pkt 18 niewydanie warunków przyłączenia podlega karze pieniężnej. Kara pieniężna może wynieść do 15 % przychodu ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, ale nie może być niższa niż 1500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu warunków przyłączenia do sieci.