Wpisy

Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – wprowadzenie

Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – dalej jako Prezes URE – wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu ochrony konkurencji i konsumentów.  Ponadto Sąd ten jest również właściwy w przedmiocie rozpoznawania zażaleń na postanowienia wydane przez Prezesa URE.

Warto podkreślić, że wnosząc odwołanie czy też zażalenie – odmiennie niż ma to miejsce w toku postępowania przed Prezesem URE – zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a dokładnie rzecz ujmując o  postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki. W związku z tym stwierdzić można, iż w przypadku złożenia odwołania zamknięta zostaje droga postępowania administracyjnego, a otwiera się droga postępowania cywilnego.

Złożenie odwołania

Istotnym jest, że w przypadku zaskarżenia decyzji czy też postanowienia wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki środek zaskarżenia składa się do Sądu Okręgowego w Warszawie przy czym jednak czyni się to za pośrednictwem Prezesa URE. Co ważne, takie skonstruowanie procedury odwoławczej pozwala regulatorowi na zastosowanie procedury „autokontroli” wydanego przez siebie orzeczenia.  Oznacza to, że złożony środek odwoławczy niekoniecznie zostanie rozpoznany przed sądem gdyż, Prezes URE może stwierdzić, iż odwołanie jest zasadne  i sam uchylić lub zmienić swoją decyzję czy to w całości czy też części. Podkreślić należy, iż od „poprawionej” w taki sposób decyzji również przysługuje odwołanie.

Odwołanie od decyzji Prezesa URE powinno zostać złożone w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia decyzji, zaś w przypadku zaskarżania postanowienia zażalenie powinno zostać złożone w terminie 7 dni również od dnia jego doręczenia. Powyższe terminy są terminami o charakterze ustawowym tym samym nie mogą one zostać przedłużone czy to przez organ czy przez sąd.  Pamiętać należy jednak, że w przypadku ich przekroczenia z przyczyn nie leżących po stronie zainteresowanego złożeniem odwołania termin ten może zostać przywrócony. Wówczas to strona zobowiązana jest do złożenia wniosku o przywrócenie terminu, gdzie wykazując przyczynę nie złożenia odwołania w odpowiednim terminie, jednocześnie wnosząc to odwołanie będzie mogła doprowadzić do jego przywrócenia. Podkreślić trzeba, że w przypadku gdy, termin na złożenie odwołania upłynął a Sąd stwierdzi, iż nie zachodzą przesłanki pozwalające na jego przywrócenie odwołanie zostanie odrzucone. Powyższe wynika bezpośrednio z przepisu artykułu 47947 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego i ma o tyle istotne znaczenie, że w przypadku odrzucenia przez sąd odwołania z powyższych przyczyn czy też z powodu braków formalnych tego odwołania decyzja Prezesa URE staje decyzją ostateczną i prawomocna.

Wymogi odwołania

Odwołanie od decyzji Prezesa URE czy też zażalenie na jego postanowienie powinno spełniać wymogi przewidziane przez przepisy Kodeksu postępowania dla pism procesowych.  Oznacza to między innymi, że pismo powinno wskazywać sąd do, którego jest kierowane,  oznaczenie pisma oraz jego uzasadnienie lub oświadczenia oraz dowody na poparcie zawartych w nim twierdzeń. Takie wymogi odwołania wynikają zarówno z przepisów ogólnych dotyczących pism procesowych, jak i z przepisów szczególnych dotyczących odwołania od decyzji Prezesa URE. Ważnym jest również aby pismo zostało podpisane przez osobę, która je składa oraz aby, w sposób dokładny określić strony sporu. Co istotne z punktu widzenia wnoszonego odwołania powinno ono zawierać oznaczenie decyzji, która jest zaskarżana oraz wniosek o zmianę decyzji w całości lub w części. Ponadto odwołanie takie powinno wskazywać wartość przedmiotu sporu.

W tym miejscu warto również wskazać, iż wnosząc odwołanie od decyzji Prezesa URE należy uiścić opłatę sądową. Wysokość opłaty od odwołania jest stała i wynosi ona 1000 złotych.

Spełnienie wymogów formalnych odwołania ma istotne znaczenie dla skutecznego jego wniesienia. Co prawda w przypadku braków formalnych sąd wezwie do ich uzupełnienia ale na pewno nie przyczyni się to do szybkiego rozpoznania odwołania. Podkreślić należy również, że w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych odwołania  w wyznaczonym przez sąd terminie powodować będzie jego odrzucenie.

Nowa procedura cywilna

Warto w tym miejscu podkreślić, iż 7 listopada 2018 roku wejdą nowe przepisy dotyczące procedury cywilnej. Między innymi nowością będą przepisy dotyczące organizowania procesu. Taką nowością będzie między innymi posiedzenie przygotowawcze, w którym strony zobowiązane będą wziąć udział. Termin przedmiotowego posiedzenia powinien przypadać nie później niż dwa miesiące po otrzymaniu przez sąd odpowiedzi na pozew lub otrzymania ostatniego pisma przygotowawczego, które sporządzone zostało w związku z zarządzeniem sądu. W przypadku braku powyższych pism termin ten liczony jest od momentu, w którym upłynął termin do ich złożenia. Całe postępowania przygotowawcze w założeniu ma pozwolić na rozwiązanie  sprawy bez przeprowadzenia kolejnych posiedzenia a zwłaszcza rozprawy. W przypadku nie rozwiązania sprawy na posiedzeniu przygotowawczym i potrzebą przeprowadzenia kolejnych posiedzeń sporządza się plan rozprawy.

Tak jak zostało to wskazane wcześniej strony zobowiązane są do udziału w posiedzeniu a jeżeli posiadają pełnomocników to obowiązek ten powstaje zarówno dla samej strony oraz jej pełnomocnika. Sąd ma jednak możliwość zwolnienia strony z obowiązku jej uczestniczenia w posiedzeniu jeżeli stwierdzi, iż wystarczającym jest udział jej pełnomocnika. Warto również wskazać, że strona sama może wnieść jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia przygotowawczego wniosek o jego przeprowadzenie bez jej udziału. W innym przypadku nieobecność powoda, czyli w tym przypadku odwołującego się od decyzji Prezesa URE powodować będzie umorzenie postępowania.

Jeżeli chodzi o plan rozprawy to powinien on zawierać dokładne określenie przedmiotu żądania strony oraz  zarzutów – pamiętać należy, iż jednym z wymogów złożenia odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest właśnie precyzyjne określenie stawianych zarzutów. Ustalenia spornych faktów pomiędzy stronami, terminy posiedzeń oraz terminy i kolejność przeprowadzenia wskazanych przez strony dowodów.

Strony postępowania czyli w tym przypadku odwołujący oraz Prezes URE zobowiązani się do przedłożenia dowodów popierających ich twierdzenia oraz odpierających twierdzenia drugiej strony do momentu, aż plan rozprawy zostanie zatwierdzony. W przypadku późniejszych dowodów a więc, zgłoszonych po ustaleniu planu dowody te zostaną pominięte. Oczywiście w tym przypadku strona może bronić się tym, iż wcześniejsze przytoczenie tych dowodów było niemożliwe lub potrzeba ich powołania wynikła w późniejszym czasie.

Tym samym składając odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako, że postępowanie odwoławcze prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego będzie zmuszony sprostać wszelkim wymogom, o których mowa powyżej decydując się na złożenie odwołania. Nowe przepisy zobowiązują strony sporu do większego zaangażowania w sprawę oraz założenia pewnej strategii procesowej.

Rozstrzygnięcie

Sąd ochrony konkurencji i konsumentów w przypadku złożenia odwołania od decyzji Prezesa Urzędu URE może takie odwołanie oddalić w przypadku gdy, jest ono bezzasadne i nie ma podstaw do jego uwzględnienia.  Natomiast jeżeli odwołanie od decyzji Prezesa URE zostanie uwzględnione sąd może zaskarżoną decyzję uchylić albo zmienić ją w całości czy też części  i orzec co do istotny sprawy. Tak jak zostało to wcześniej wspomniane sąd może również odwołanie takie odrzucić w przypadku gdy, zostało ono wniesione po upływie terminu lub gdy, strona nie uzupełniła braków w wyznaczonym terminie. Ostatecznie ze wskazanych powyżej rozstrzygnięć nie jest jednak rozstrzygnięciem merytorycznym, a formalnym.

Postępowanie przed sądem ma charakter postępowania odwoławczego jednakże stanowi ono postępowanie pierwszoinstancyjne  co oznacza, że od wyroku wydanego przez Sąd ochrony konkurencji i konsumentów przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego zaś od wyroku, który został wydany przez sąd apelacyjny w ostateczności przysługuje skarga kasacyjna.

Na sam koniec warto wskazać, iż w 1 stycznia 2020 roku wejdą w życie nowe przepisy pozwalające na zawarcie przed Sądem ochrony konkurencji i konsumentów ugody w związku z wniesieniem odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku sporządzenia ugody powinna ona zostać przekazana do sądu w celu jej zatwierdzenia. I tak w przypadku gdy, ugoda jest zgodna z przepisami prawa oraz nie zawiera wewnętrznych sprzeczności sąd zatwierdzając jej treść może uchylić lub zmienić zaskarżoną decyzję. W takim przypadku postępowanie przed sądem w przedmiocie odwołania zostaje umorzone w zakresie, którym objęte zostało ono ugodą. Oznacz to, że jeżeli ugoda dotyczyła jedynie części zaskarżonej decyzji Prezesa URE to w pozostałym zakresie odwołanie w dalszym ciągu rozpoznawane jest przez sąd w toku postępowania.

Grupa P4B

Istotne zmiany w zakresie procedury udzielania i cofania koncesji przez Prezesa URE

Z dniem 1 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1052), która istotnie nowelizuje wymagania dotyczące uzyskania koncesji na działalność energetyczną.

Najważniejsze zmiany dotyczą kwestii udokumentowania niekaralności w toku postępowania o udzielenie koncesji oraz udzielania koncesji na na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą.


 

Po dokonanej nowelizacji – brzmienie art. 33 ustawy – Prawo energetyczne jest następujące (oznaczono zmieniane elementy przepisu):

1. Prezes URE udziela koncesji wnioskodawcy, który:
1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji;
2) dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania;
3) ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności;
4) zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o których mowa w art. 54;
5) uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

1a. Prezes URE udziela koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą wnioskodawcy, który:
1) posiada własne pojemności magazynowe lub
2) zawarł umowę przedwstępną o świadczenie usługi magazynowania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. Nr 52, poz. 343, z późn. zm.305)), w wielkości ustalonej zgodnie z art. 25 ust. 2 tej ustawy, lub
3) został zwolniony z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 2.

1b. Prezes URE udziela koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą wnioskodawcy, który:
1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nabywa paliwa ciekłe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i nabywa paliwa ciekłe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przez ten oddział;
2) złożył zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38a;
3) jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960 i 1052);
4) posiada własne pojemności magazynowe lub zawarł umowę przedwstępną o magazynowanie zapasów obowiązkowych paliw, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1a pkt 2, albo posiada zgodę Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych lub ministra właściwego do spraw energii na zawarcie odpowiednio umowy, o której mowa w art. 11 lub art. 11a ust. 5 tej ustawy.

1c. Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu została udzielona koncesja na podstawie zawartej umowy przedwstępnej lub zgody, o której mowa w ust. 1b pkt 4, jest obowiązane powiadomić Prezesa URE o zawarciu tej umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, a także o każdej nowo zawartej umowie, o której mowa w art. 10 i art. 11 ustawy wymienionej w ust. 1a pkt 2, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, w całym okresie posiadania koncesji.

2. Uzyskanie koncesji, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych koncesji lub zezwoleń wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.

3. Nie może być wydana koncesja wnioskodawcy:
1) który znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji;
2) któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą z przyczyn wymienionych w art. 58 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
3) skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą;
4) który po dniu złożenia wniosku został wykreślony z rejestru podatników podatku od towarów i usług.
5)skazanemu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe polegające na zmianie przeznaczenia paliw ciekłych, powodujące uszczuplenie należności publicznoprawnej wielkiej wartości albo skazanemu za takie przestępstwo skarbowe, gdy wartość przedmiotu czynu zabronionego jest wielka;

6) jeżeli inny podmiot posiadający wobec niego znaczący wpływ lub sprawujący nad nim kontrolę albo współkontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34-36 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, został w ciągu ostatnich 3 lat prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą, z uwzględnieniem pkt 5.

3a. W przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, albo przedsiębiorcą zagranicznym lub przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, dotyczy również członków zarządów, rad nadzorczych oraz osób uprawnionych do ich reprezentowania.

3b. (uchylony).

3c. Prezes URE zawiesza postępowanie o udzielenie koncesji w przypadku wnioskodawcy, wobec którego wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów w sprawie popełniania przestępstwa lub przestępstwa skarbowego mającego związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą lub gdy wydano takie postanowienie wobec osób oraz członków, o których mowa w ust. 3a, do czasu zakończenia postępowania.

4.(uchylony)

5. Prezes URE, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw energii, informuje Komisję Europejską o przyczynach odmowy udzielenia wnioskodawcy koncesji.

Jednocześnie w przepisach przejściowych wskazano – art. 6 ustawy przywołanej na wstępie:

1. Przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, niespełniające warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1b pkt 1 i 3 ustawy Prawo energetyczne, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane do dostosowania prowadzonej działalności do tych warunków oraz do złożenia wniosku o zmianę tej koncesji, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje decyzję w sprawie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
3. Do czasu wydania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji, o której mowa w ust. 2, przedsiębiorstwa energetyczne mogą prowadzić działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych lub na obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą na podstawie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.
4. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie złoży w terminie wniosku, o którym mowa w ust. 1, koncesja udzielona temu przedsiębiorstwu na wytwarzanie paliw ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą wygasa z mocy prawa z dniem upływu terminu do złożenia wniosku o zmianę koncesji.


Zmianie uległ również art. 35 ustawy – Prawo energetyczne i po nowelizacji brzmienie jest następujące (oznaczono zmieniane elementy przepisu):

1. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać w szczególności:
1) oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy – również ich imiona i nazwiska;
2) określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja, oraz projekt planu, o którym mowa w art. 16;
3) informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą;
4) określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności;
5) określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem;
6) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, lub numer równoważnego rejestru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

1a. Wniosek o udzielenie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą powinien ponadto określać prognozowaną wielkość przywozu gazu ziemnego oraz sposób utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z ustawą wymienioną w art. 33 ust. 1a pkt 2, lub zawierać informację o wydaniu przez ministra właściwego do spraw energii decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 5a tej ustawy, wraz z dołączoną kopią tej decyzji.

1b. Wnioskodawca, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie w zakresie wywozu gazu ziemnego, jest zwolniony z obowiązku dołączenia do wniosku o udzielenie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą informacji o wydaniu przez ministra właściwego do spraw energii decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 5a ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2.

1c. Wniosek o udzielenie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą powinien ponadto zawierać, odpowiednio do rodzaju działalności:
1) wskazanie prognozowanej wielkości produkcji lub przywozu paliw ciekłych na okres co najmniej 3 lat;
2) opis sposobu utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, o których mowa w art. 5 ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2, na okres co najmniej 3 lat;
3) opis sposobu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w art. 23 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych na okres co najmniej 3 lat;
4) dane osób uprawnionych lub wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania wnioskodawcy, obejmujące:
a) imię i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), o ile został nadany,
e) serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
f) adres zamieszkania;
5) listę wspólników lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 20% udziałów lub akcji, w przypadku wnioskodawcy innego niż osoba fizyczna;
6) wskazanie miejsca magazynowania zapasów, o których mowa w pkt 2, oraz tytuł prawny do powierzchni magazynowej, w której te zapasy będą magazynowane, lub kopię umowy przedwstępnej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2, lub kopię decyzji Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych lub ministra właściwego do spraw energii zawierającej zgodę na zawarcie odpowiednio umowy, o której mowa w art. 11 lub art. 11a ust. 5 tej ustawy;
7) zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako podatnika podatku od towarów i usług.

2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych lub obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą jest zobowiązane złożyć, przed udzieleniem koncesji, zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38a.

3. Prezes URE odmawia udzielenia koncesji, gdy wnioskodawca nie spełnia wymaganych przepisami warunków.


Znowelizowano również art. 37 ustawy – Prawo energetyczne i po nowelizacji brzmienie jest następujące (oznaczono zmieniane elementy przepisu):

1. Koncesja powinna określać:
1) podmiot i jego siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2) przedmiot oraz zakres działalności objętej koncesją;
3) datę rozpoczęcia działalności objętej koncesją oraz warunki wykonywania działalności;
4) okres ważności koncesji;
5) szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją, mające na celu właściwą obsługę odbiorców, w zakresie:
a) zapewnienia zdolności do dostarczania paliw lub energii w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu wymagań jakościowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4, 7 i 8,
b) powiadamiania Prezesa URE o niepodjęciu lub zaprzestaniu bądź ograniczeniu prowadzenia działalności objętej koncesją, w okresie jej obowiązywania;
6) zabezpieczenie ochrony środowiska w trakcie oraz po zaprzestaniu koncesjonowanej działalności;
7) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, lub numer równoważnego rejestru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

1a. W przypadku koncesji, o której mowa w art. 33 ust. 1b, koncesja określa ponadto numer, za pomocą którego podmiot jest identyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług, nadany zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

1b.W przypadku koncesji, o której mowa w art. 33 ust. 1b, udzielanej przedsiębiorcy zagranicznemu prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej dane wskazane w ust. 1 pkt 1, 2 i 7 oraz ust. 1a dotyczą oddziału tego przedsiębiorcy.

1c. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane zgłaszać Prezesowi URE zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 35 ust. 1c pkt 5 i 7, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

2. Koncesja powinna ponadto określać warunki zaprzestania działalności przedsiębiorstwa energetycznego po wygaśnięciu koncesji lub po jej cofnięciu.

3.(uchylony)


Jednocześnie dokonano zmian w art. 41 ustawy – Prawo energetyczne i po nowelizacji brzmienie jest następujące (oznaczono zmieniane elementy przepisu):

1. Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.

2. Prezes URE cofa koncesję w przypadkach:
1) określonych w art. 58 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
2) cofnięcia przez właściwego naczelnika urzędu celnego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub jego wygaśnięcia, jeżeli przed wygaśnięciem podmiot nie uzyskał nowego zezwolenia, w trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych – w odniesieniu do działalności objętej tym zezwoleniem;
3) w przypadku zmiany, w zakresie określonym w ustawie, warunków wykonywanej działalności gospodarczej objętej koncesją.
2a. Prezes URE cofa koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą również w przypadku nieutrzymywania, przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom, zapasów obowiązkowych gazu ziemnego lub niezapewnienia ich dostępności zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2, art. 24a oraz art. 25 ust. 2 albo ust. 5 ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2.

2b. Prezes URE cofa koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą również w przypadku:
1) niespełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1 lub 1b, lub w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 33 ust. 3;
2) posługiwania się w obrocie paliwami numerem identyfikacyjnym innym niż określony w koncesji zgodnie z art. 37 ust. 1a.

3. Prezes URE cofa koncesję albo zmienia jej zakres w przypadkach określonych w art. 58 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

4. Prezes URE może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres:
1) w przypadkach określonych w art. 58 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
2) w przypadku podziału przedsiębiorstwa energetycznego lub jego łączenia z innymi podmiotami;
3) w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1c lub w art. 37 ust. 1c.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Prezes URE powiadamia o cofnięciu koncesji właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego.


Uszczegółowiono również zapisy dotyczące uiszczania kar nakładanych przez Prezesa URE

Zgodnie z dodanym art. 56 ust. 6b ustawy – Prawo energetyczne karę pieniężną, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.

Cały tekst nowelizacji dostępny jest na stornie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1052/1

Zmiany zostały opisane również w Komunikacie Prezesa URE nr 33/2016.