Wpisy

Grupa P4B

Wpływ ustawy konsumenckiej na umowy w branży energetycznej i gazowej

W dniach 22 – 23 czerwca 2015 r. w Warszawie zapraszamy na warsztaty poświęcone wpływowi ustawy konsumenckiej na umowy w branży energetycznej i gazowej. Organizatorem jest MM Conferences – lider konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej, z którym Grupa P4B współpracuje już od kilku lat. Polecamy w szczególności temat prezentowany w drugim dniu warsztatów tj. – problematykę zabezpieczenia realizacji obowiązków odbiorców paliw gazowych i energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w ramach której zostaną omówione między innymi zagadnienia pozycji przedsiębiorstwa energetycznego w aspekcie publicznoprawnego obowiązku zawierania umów kompleksowych, dopuszczalność stosowania poszczególnych form zabezpieczeń realizacji umownych na gruncie dostaw energii i paliw, kwestie zasad stosowania przedpłatowych układów pomiarowo-rozliczeniowych.

Naszą firmę będzie reprezentować Piotr Kantorowski – radca prawny, Kancelaria Kantorowski – partner merytoryczny Grupy Doradczej P4B. Doktorant na Katerze Prawa Gospodarczego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszów – Przemyśl. Pan mec. Piotr Kantorowski specjalizuje się w doradztwie przy procesach wdrożeniowych związanych z branżą energetyczną, w tym w szczególności w optymalizacji prawno – podatkowej tworzenia spółek celowych z szeroko rozumianej branży energetycznej oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw energetycznych. Ponadto, specjalizuje się w zakresie postępowań spornych sądowych oraz przekształceniach podmiotów gospodarczych. Od roku 2013 partner merytoryczny Grupy Doradczej P4B świadczącej usługi doradcze dla sektora energetycznego i paliwowego.

inf_konf_grupap4b

Grupa P4B

Zbiór praw konsumenta

Mały trójpak energetyczny wprowadził dodatkowy obowiązek dla sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych, którzy mają zawarte umowy z odbiorcami w gospodarstwach domowych. Zgodnie z dodanym art. 5 ust. 6 e ustawy – Prawo energetyczne – sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej dostarcza odbiorcy tych paliw lub energii w gospodarstwie domowym kopię zbioru praw konsumenta energii oraz zapewnia jego publiczny dostęp. Przez zbiór praw konsumenta energii rozumie się dokument sporządzany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej w konsultacji z krajowymi organami regulacyjnymi, organizacjami konsumentów, partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami energetycznymi oraz innymi zainteresowanymi stronami, zawierający praktyczne informacje o prawach konsumentów energii elektrycznej i paliw gazowych.

Czytaj więcej