Wpisy

Grupa P4B

Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie URE – pozasądowe rozwiązywanie sporu

Odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym i prosumenci będącymi konsumentami od stycznia 2017 r. są uprawnieni do korzystania z pomocy Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie URE. Zadaniem jego będzie prowadzenie postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów między tymi odbiorcami a przedsiębiorstwami energetycznymi.

Rodzaje sporów jakie może rozpatrywać Koordynator

Koordynator może rozpatrywać spory wynikłe z umów:
1) o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej, w tym przyłączenia mikroinstalacji;
2) o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego;
3) o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła;
4) sprzedaży;
5) kompleksowych.

Postępowanie dotyczy sporów dotyczących realizacji umów. W związku z powyższym koordynator nie będzie właściwy w sprawach zawierania umów. W tym zakresie pozostaje nadal droga rozpatrzenia sporu przez Prezesa URE w trybie art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne. Postępowanie przed Prezesem URE jest niezależnym postępowaniem, w którym zgodnie z art. 2 § 3 kpc w związku z art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne rozpatrywane są sprawy cywilne poddane kompetencji Prezesa URE. Należy podkreślić, że postępowanie przed Koordynatorem i Prezesem URE są to odmienne postępowania. Pewien zakres spraw może być przedmiotem postępowania i przed Koordyantorem i przed Prezesem URE – np. dotyczące wstrzymania dostaw. Jeżeli odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosument będący konsumentem wystąpi z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne w trakcie toczącego się postępowania przed Koordynatorem, Prezes URE zawiesza z urzędu postępowanie prowadzone w trybie art. 8 ust. 1, po jego wszczęciu. Taka konstrukcja ma sprzyjać polubownemu rozpatrywaniu sporów.

Cel i wszczęcie postępowania

Zadaniem Koordynatora jest umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie przed Koordynatorem wszczyna się na wniosek odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumenta będącego konsumentem. Nie jest uprawnione do wystąpienia z wnioskiem przedsiębiorstwo energetyczne. Należy jednak pamiętać, że warunkiem wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem jest podjęcie przez odbiorcę paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumenta będącego konsumentem próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu.

Co powinien zawierać wniosek

Wniosek o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem zawiera co najmniej oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, wskazanie rodzaju postępowania (czy wnioskujemy o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony czy przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu przez Koordynatora) oraz podpis wnisokodawcy.
Do wniosku o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem dołącza się:
1) informację, czy występowano do Prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne;
2) oświadczenie, że sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami nie jest w toku albo nie została już rozpatrzona przez Koordynatora, inny właściwy podmiot albo sąd;
3) kopię korespondencji odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumenta będącego konsumentem z przedsiębiorstwem energetycznym dotyczącej sporu lub oświadczenie odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumenta będącego konsumentem o podjęciu próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu.

Zgodnie z projektem rozporządzenia wniosek o przeprowadzenie postępowania, wniosek powinien zawierać oprócz elementów określonych w ustawie:

  1. oznaczenie daty sporządzenia wniosku;
  2. wskazanie wartości i przedmiotu sporu;
  3. opis stanu faktycznego sprawy;
  4. uzasadnienie dla przedstawionych żądań;
  5. przedstawienie propozycji rozwiązania sporu;
  6. wskazanie, czy wnioskodawca zgadza się na prowadzenie sprawy w formie elektronicznej;
  7. podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika w przypadku formy papierowej oraz elektroniczne uwierzytelnienie w przypadku użycia przez wnioskodawcę drogi elektronicznej.

Sposoby zakończenia postępowania

W pierwszej kolejności należy wskazać, że możemy mieć do czynienia z zakończeniem postępowania bez rozwiązania sporu. Do takich sytuacji dojdzie w przypadku pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia albo odmowy rozpatrzenia sporu, umorzenia postępowania lub odstąpienia

Pozostawienie bez rozpatrzenia

W przypadku gdy wniosek o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem nie spełnia wymagań wskazanych w przepisach prawa – Koordynator wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem jego pozostawienia bez rozpatrzenia. Nieuzupełnienie skutkuje pozostawieniem bez rozpatrzenia.

Odmowa rozpatrzenia sporu

Koordynator odmawia natomiast rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy:
1) przedmiot sporu wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Koordynatora;
2) odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosument będący konsumentem nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu;
3) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku (nie dotyczy postępowania przed Prezesem URE – bo ono powinno być zawieszone), albo została już rozpatrzona przez Koordynatora, inny właściwy podmiot albo sąd;
4) wartość przedmiotu sporu jest wyższa albo niższa od progów finansowych określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 31f ust. 2 – Prawo energetyczne (według projektu rozporządzenia będzie to odpowiednio 50 zł i 50.000 zł).

Umorzenie postępowania

Umorzenie postępowania nastąpi w przypadku: wycofania wniosku przez wnioskodawcę w trakcie postępowania, gdy druga strona odmówi udziału w postępowaniu, strona nie wyrazi zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub na zastosowanie się do niej albo nie dochowa terminu na zajęcie stanowiska co do propozycji albo gdy gdy przeprowadzenie postępowania stało się z innych przyczyn niemożliwe (zgodnie z projektem aktu wykonawczego).

Odstąpienie od postępowania

W toku postępowania Koordynator informuje stronę o wszczęciu sporu, w tym o jego przedmiocie i żądaniach wnioskodawcy oraz przepisami prawa mającymi zastosowanie w sprawie, wyznaczając jej termin nie krótszy niż 7 dni na ustosunkowanie się do wniosku. Koordynator odstępuje od postępowania, o czym niezwłocznie informuje strony postępowania – jeżeli w wyznaczonym terminie druga strona nie ustosunkuje się do wniosku, albo oświadczy, że nie wyraża zgody na udział w postępowaniu.

Podsumowanie

Wynikiem postępowania powinno być umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony czy przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu przez Koordynatora

Biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek władczych kompetencji Koordynatora, co wynika z istoty postępowania,  niezwykle sformalizowane wymagania co do treści wniosku pisanego przez konsumenta, szereg konstrukcji umożliwiających zakończenie postępowania bez merytorycznego rozwiązania sporu (wskazania sposobów) – należy się spodziewać, że instytucja ta będzie „martwa”, albo cieszyć się będzie niewielką popularnością.  Ustawodawca natomiast dość precyzyjnie określił wymagania dotyczące powołania Koordynatora poświęcając temu prawie połowę regulacji ustawowych w ramach Prawa energetycznego.

 

Grupa P4B

Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw energetycznych według nowych zasad

Liczne wątpliwości interpretacyjne przy stosowaniu art. 44 ustawy – Prawo energetyczne były powodem nowelizacji przepisów w tym zakresie. Istota tej nowelizacji sprowadza się do doprecyzowania, iż obowiązek nie obejmuje sporządzania odrębnych całych sprawozdań finansowych dla poszczególnych rodzajów działalności energetycznej, lecz ujawnienia w ramach informacji dodatkowej rocznego sprawozdania finansowego odpowiednich pozycji bilansu oraz rachunki zysków i strat odrębnie dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej. Istotną zmianą jest uwolnienie przedsiębiorstw energetycznych funkcjonujących w sektorze ciepłowniczym od dodatkowych obowiązków sprawozdawczych.

Ustawodawca w sposób szczególny podszedł do sprawozdań sporządzanych dla roku 2015. Dał w tym zakresie możliwość korzystania z dotychczasowych regulacji lub wdrożenie nowych. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1618)  przepisy art. 44 ustawy- Prawo energetyczne, w brzmieniu znowelizowanym, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2016 r. Jednocześnie przedsiębiorstwo energetyczne może zastosować przepisy art. 44 ustawy Prawo energetyczne w znowelizowanym brzmieniu, do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie nowelizacji niniejszej ustawy.

Treść po nowelizacji

Treść przed nowelizacją

Ust.1 Przedsiębiorstwo energetyczne, zapewniając równoprawne traktowanie odbiorców oraz eliminowanie subsydiowania skrośnego, jest obowiązane prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający odrębne obliczenie kosztów i przychodów, zysków i strat dla wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie:1) dostarczania paliw gazowych lub energii, w tym kosztów stałych, kosztów zmiennych i przychodów, odrębnie dla wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami gazowymi lub energią, magazynowania paliw gazowych i skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, a także w odniesieniu do grup odbiorców określonych w taryfie;2) niezwiązanym z działalnością wymienioną w pkt 1. Przedsiębiorstwo energetyczne, zapewniając równoprawne traktowanie odbiorców oraz eliminowanie subsydiowania skrośnego, jest obowiązane prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający odrębne obliczenie kosztów i przychodów, zysków i strat dla wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie:1) dostarczania paliw gazowych lub energii, w tym kosztów stałych, kosztów zmiennych i przychodów, odrębnie dla wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami gazowymi lub energią, magazynowania paliw gazowych i skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, a także w odniesieniu do grup odbiorców określonych w taryfie;2) niezwiązanym z działalnością wymienioną w pkt 1.
Ust. 1a Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do sporządzania, badania, ogłaszania i przechowywania sprawozdania finansowego na zasadach i w trybie określonych w przepisach o rachunkowości.
Ust. 2 W celu spełnienia wymogów mających zapewnić równoprawne traktowanie odbiorców oraz wyeliminowanie subsydiowania skrośnego pomiędzy działalnościami, o których mowa w ust. 1, w ramach ujawnień w informacji dodatkowej rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1a, należy przedstawić odpowiednie pozycje bilansu oraz rachunki zysków i strat odrębnie dla poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, przesyłania, dystrybucji lub magazynowania paliw gazowych, obrotu paliwami gazowymi, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, a także wskazać zasady alokacji aktywów i pasywów oraz kosztów i przychodów do każdej z tych działalności. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do sporządzania i przechowywania, na zasadach i w trybie określonych w przepisach o rachunkowości, sprawozdania finansowego zawierającego bilans oraz rachunek zysków i strat za okresy sprawozdawcze, odrębnie dla poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej, o których mowa w ust. 1.
Ust. 2a Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 49a ust. 2, w ramach ujawnień w informacji dodatkowej rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1a, przedstawia odpowiednie pozycje bilansu oraz rachunki zysków i strat odrębnie dla wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej dla jednostek wytwórczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, dla których nie zakończył się okres korygowania w rozumieniu tej ustawy, oraz wskazuje zasady alokacji aktywów i pasywów oraz kosztów i przychodów do każdej z tych działalności.
Ust. 3 Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, podlega badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W opinii, o której mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, biegły rewident powinien stwierdzić, czy zamieszczone w informacji dodatkowej odpowiednie pozycje bilansu oraz rachunki zysków i strat sporządzone odrębnie dla każdej wykonywanej działalności gospodarczej spełniają wymogi, o których mowa w ust. 2, w zakresie zapewnienia równoprawnego traktowania odbiorców oraz eliminowania subsydiowania skrośnego pomiędzy tymi działalnościami. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, podlega badaniu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, także w zakresie zapewnienia równoprawnego traktowania odbiorców oraz eliminowania subsydiowania skrośnego pomiędzy działalnościami, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
Ust. 3a Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2a, podlega badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W opinii, o której mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, biegły rewident powinien stwierdzić, czy zamieszczone w informacji dodatkowej, o której mowa w ust. 2a, odpowiednie pozycje bilansu oraz rachunki zysków i strat spełniają wymogi, o których mowa w ust. 2a.
Ust.4 Sprawozdanie finansowe sporządzane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej powinno zawierać informację o przychodach z tytułu wykonywania prawa własności do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej. Sprawozdanie finansowe sporządzane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej powinno zawierać informację o przychodach z tytułu wykonywania prawa własności do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej.
Ust.5 Przedsiębiorstwa energetyczne dokonujące zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, są obowiązane do zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym informacji o tych zmianach wraz z uzasadnieniem; zmiany te muszą gwarantować porównywalność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych sporządzonych przed wprowadzeniem tych zmian oraz po ich wprowadzeniu. Przedsiębiorstwa energetyczne dokonujące zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, są obowiązane do zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym informacji o tych zmianach wraz z uzasadnieniem; zmiany te muszą gwarantować porównywalność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych sporządzonych przed wprowadzeniem tych zmian oraz po ich wprowadzeniu.
Ust.6 Przedsiębiorstwo energetyczne, które nie jest obowiązane na podstawie odrębnych przepisów do publikowania sprawozdań finansowych, udostępnia te sprawozdania do publicznego wglądu w swojej siedzibie. Przedsiębiorstwo energetyczne, które nie jest obowiązane na podstawie odrębnych przepisów do publikowania sprawozdań finansowych, udostępnia te sprawozdania do publicznego wglądu w swojej siedzibie.