Świadectwa pochodzenia – gdzie szukać wysokości obowiązków

Drukuj stronę
Kogeneracja (żółte, fioletowe i czerwone certyfikaty)

Zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej regulują obecnie przepisy ustawy z dnia 14 marca 2014 r.o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 490) – Internetowy System Aktów Prawnych

Zgodnie  z art. 4 tej ustawy:
1. Zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1 (ustawy – Prawo energetyczne), określa się:
1) dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, na poziomie:
a) 3,9% w 2014 r.,
b) 4,9% w 2015 r.,
c) 6,0% w 2016 r.,
d) 7,0% w 2017 r.,
e) 8,0% w 2018 r.;
2) dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 1, na poziomie:
a) 0,9% w 2013 r.,
b) 1,1% w 2014 r.,
c) 1,3% w 2015 r.,
d) 1,5% w 2016 r.,
e) 1,8% w 2017 r.,
f) 2,3% w 2018 r.;
3) dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, na poziomie 23,2% w każdym roku, począwszy od 2014 r. do 2018 r.
2. Zakres obowiązku, o którym mowa w ust. 1, określa minimalny udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z uzyskanych i umorzonych świadectw pochodzenia z kogeneracji lub z uiszczonej opłaty zastępczej, odniesiony do:
1) dokonanego zakupu energii elektrycznej na własny użytek przez odbiorców przemysłowych, o których mowa w art. 9a ust. 1a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1;
2) całkowitej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym niebędących odbiorcami przemysłowymi, o których mowa w art. 9a ust. 1a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym;
3) dokonanego zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w transakcjach zawieranych we własnym imieniu przez odbiorców końcowych, o których mowa w art. 9a ust. 1a pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1;
4) dokonanego zakupu energii elektrycznej przez towarowy dom maklerski, lub dom maklerski, o których mowa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 197), w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorców końcowych, innych niż odbiorcy przemysłowi, o których mowa w art. 9a ust. 1a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Odnawialne źródła (zielone certyfikaty)

Wysokość obowiązku reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii Dz.U. z 2012 r. poz. 1229 – Internetowy System Aktów Prawnych.

Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia – obowiązek uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej uznaje się za spełniony, jeżeli za dany rok udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej ze świadectw pochodzenia, które przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 9a ust. 1a pkt 2 ustawy, przedstawiło do umorzenia, lub z uiszczonej przez przedsiębiorstwo energetyczne opłaty zastępczej, w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej przez to przedsiębiorstwo odbiorcom końcowym, wynosi nie mniej niż:
1) 10,4% – w 2012 r.;
2) 12,0% – w 2013 r.;
3) 13,0% – w 2014 r.;
4) 14,0% – w 2015 r.;
5) 15,0% – w 2016 r.;
6) 16,0% – w 2017 r.;
7) 17,0% – w 2018 r.;
8) 18,0% – w 2019 r.;
9) 19,0% – w 2020 r.;
10) 20,0% – w 2021 r.

Efektywność energetyczna (białe certyfikaty)

Wysokość obowiązku regulowana jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1039) – Internetowy System Aktów Prawnych

Zgodnie z par. 2 ust. 3 tego rozporządzenia – ilość energii pierwotnej odpowiadająca wartości świadectwa, które jest obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia przedsiębiorstwo energetyczne oblicza się z zastosowaniem wskaźnika procentowego, oznaczony symbolem Un, który na dany rok rozliczeniowy wynosi:
1) 1% w 2013 r.;
2) 1,5% w 2014 r.;
3) 1,5% w 2015 r.