Stawka opłaty oze i opłaty kogeneracyjnej – 2022 rok

Drukuj stronę

Stawka opłaty oze na 2022 rok

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Informacji nr 66/2021 określił wysokość stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2022. Wyniesie ona 0,90 zł/MWh.

W komunikacie czytamy, iż w myśl art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) przedsiębiorstwa energetyczne uwzględniają w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo energetyczne opłatę, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustalaną na podstawie stawki opłaty OZE, o której mowa w art. 98 ust. 1 tej ustawy, obowiązującej w danym roku.

Prezes URE wskazał także, iż w przypadku gdy od dnia 1 stycznia 2022 r. nie zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca stawkę opłaty OZE w wysokości, o której mowa w niniejszej Informacji, przedsiębiorstwo to jest obowiązane w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi od dnia 1 stycznia 2022 r. stosować opłatę OZE według stawki opublikowanej w niniejszej Informacji.

Stawka opłaty kogeneracyjnej na 2022 rok

W skierowanym do zaopiniowania przez Prezesa URE projekcie rozporządzenia w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej czytamy natomiast, że wysokość stawki opłaty na rok 2022 wyniesie 4,06 zł/MWh.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia czytamy: „W projekcie rozporządzenia określono wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022 na poziomie 4,06 zł/MWh, biorąc pod uwagę planowany koszt systemu wsparcia jednostek kogeneracji, wynikający z prognozowanej wysokości środków przeznaczonych na wypłatę premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej w roku 2022, planowanych kosztów działalności operatora rozliczeń w roku 2022 związane bezpośrednio z obsługą systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, planowanej kwoty należności głównych z tytułu zadłużenia zaciągniętego przez operatora rozliczeń, w przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy, wymagalnych w roku 2022, planowanej kwoty odsetek z tytułu zadłużenia zaciągniętego przez operatora rozliczeń w przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy, planowanych w roku 2022 kosztów bieżącej działalności operatora rozliczeń związane z prowadzeniem rachunku opłaty kogeneracyjnej, z uwzględnieniem prognozowanego na dzień 31 grudnia 2021 r. stanu środków na rachunku opłaty kogeneracyjnej, w stosunku do ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych w danym roku kalendarzowym”.