Przyłączanie do sieci elektrycznej – uzgadnianie warunków

Drukuj stronę

Uzgadnianie warunków z operatorem OSDp

Zgodnie z § 8 ust. 3a Rozporządzenia  Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośrednich połączeń z siecią przesyłową, oraz przedsiębiorstwo energetyczne niebędące operatorem przed wydaniem warunków przyłączenia dla wytwórcy należącego do III, IV lub V grupy przyłączeniowej uzgadniają je z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna posiada bezpośrednie połączenia z siecią przesyłową, z którego siecią ten operator lub to przedsiębiorstwo są połączeni.

Uzgadnianie warunków z operatorem przesyłowym – OSP

Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz zakres i warunki wykonania ekspertyzy, wymagają uzgodnienia z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego w przypadku:

1 urządzeń, instalacji i sieci należących do podmiotów zaliczanych do II grupy przyłączeniowej;

2) połączeń sieci krajowych i międzynarodowych o napięciu znamionowym 110 kV.

Ekspertyza wpływu urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny

Pamiętajmy także że w przypadku urządzeń, instalacji lub sieci przyłączanych bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV sporządza się ekspertyzę wpływu tych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, z wyjątkiem:

1) przyłączanej jednostki wytwórczej o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 2 MW lub

2) przyłączanych urządzeń odbiorcy końcowego o łącznej mocy przyłączeniowej nie większej niż 5 MW, lub

3) przyłączanego magazynu energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 2 MW, lub

4) przyłączanej jednostki wytwórczej, której część będzie stanowił magazyn energii elektrycznej, pod warunkiem że łączna moc zainstalowana tego magazynu i jednostki wytwórczej jest nie większa niż 2 MW, lub

5) przyłączanej instalacji odbiorcy końcowego, której część będzie stanowił magazyn energii elektrycznej, pod warunkiem że łączna moc zainstalowana tego magazynu i moc przyłączeniowa instalacji odbiorcy końcowego jest nie większa niż 5 MW.