Przegląd publikacji z zakresu prawa energetycznego

Drukuj stronę
Chcielibyśmy Państwa zachęcić do lektury kilku publikacji, które dotyczą stosowania prawa w sektorze energetycznym:

Nadużywanie pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa ciepłownicze na lokalnych rynkach ciepła – autor: Ilona Szwedziak-Bork
opublikowany w Internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym 2016, nr 4(5) – s. 35-46
Artykuł analizuje uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych w sytuacji braku dyrektywy rozdziału prowadzonych działalności gospodarczej i implikacje dla realizacji zasad konkurencji na tym rynku.
Więcej na stronach Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego – http://ikar.wz.uw.edu.pl/
Bezpośredni link do artykułu – http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/35/pdf/35.pdf  [Dostęp 18.07-2017]

Stosowanie taryf w okresie przejściowym a dopuszczalność nakładania kary pieniężnej za stosowanie taryf wbrew obowiązkowi ich przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016 r., sygn. III SK 6/15 – autorzy:Anis Ben Amer i Tomasz Feliszewski
opublikowany w Internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym 2016, nr 4(5) – s. 89-96
Glosa obejmuje problematykę stosowania taryf do czasu zatwierdzenia kolejnej taryfy przez Prezesa URE i podstawy nakładania kar pieniężnych na podstawie ustawy – Prawo energetyczne w kontekście wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016 r., sygn. III SK 6/15.
Więcej na stronach Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego – http://ikar.wz.uw.edu.pl/
Bezpośredni link do artykułu – http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/35/pdf/89.pdf [Dostęp 18.07-2017]

Prawa prosumenta na rynku energii elektrycznej – autor: Monika Przybylska
opublikowany w Internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym 2017, nr 3(6) – s. 101-107
Artykuł analizuje instytucję prosumenta w kontekście regulacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Więcej na stronach Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego – http://ikar.wz.uw.edu.pl/
Bezpośredni link do artykułu – http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/42/101.pdf [Dostęp 18.07-2017]

Uwarunkowania prawne eksploatacji mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce po 1 lipca 2016 roku – autor Anna Będkowska
opublikowany w Energetyce kwiecień 2017, Numer 4 (754) – s. 297-300
Artykuł analizuje problematykę uwarunkowań prawnych dla funkcjonowania mikroinstalacji.
Więcej na stronach Energetyki – http://elektroenergetyka.pl/
Bezpośredni link do artykułu – http://elektroenergetyka.pl/upload/file/2017/04/Bedkowska.pdf [Dostęp 18.07-2017]