Elementy składowe opłat dystrybucyjnych i obciążenia podatkowe w 2022 roku – dla energii elektrycznej

Drukuj stronę

Opłata OZE i opłata kogeneracyjna

Stawka opłaty OZE, obowiązująca w roku 2022 wynosi: 0,90 zł/MWh. Natomiast stawka opłaty kogeneracyjnej w 2022 roku wynosi 4,06 zł/MWh.

Opłata mocowa

Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. stawki opłaty mocowej, bez podatku od towarów i usług 1(stawki netto) wynoszą dla pobierających energię elektryczną w punktach poboru energii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, zużywających energię elektryczną co do zasady na potrzeby gospodarstw domowych lub zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV i o mocy umownej nie większej niż 16 kW:
1) 2,37 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 1) Ustawy);
2) 5,68 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 2) Ustawy);
3) 9,46 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 3) Ustawy);
4) 13,25 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 4) Ustawy);

Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. stawki opłaty mocowej, bez podatku od towarów i usług 1(stawki netto) wynoszą dla pozostałych odbiorców 0,1026 zł/kWh, czyli 102,6 zł/MWh.

Podatek akcyzowy

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. zwalnia się od akcyzy sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Na potrzeby stosowania zwolnienia za gospodarstwo domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Natomiast w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. stawka akcyzy dla pozostałych odbiorców wynosi 4,60 zł za megawatogodzinę (MWh).

Podatek od towarów i usług

Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. obniżoną do wysokości 5% stawkę podatku VAT stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii elektrycznej (CN 2716 00 00).

Źródło:

  • ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2349)
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2350).
  • Informacja Prezesa URE Nr 56/2021 w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2022 – strona URE
  • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 66/2021, z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2022 – strona URE
  • rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok kalendarzowy 2022 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2185 )