9

Analizy ekonomiczne i techniczne

10bw

Opinie prawne i interpretacje przepisów

Grupa p4b

Szkolenia i konferencje dla sektora energetycznego‏

3bw

Koncesje na działalność energetyczną

4bw

Opracowywanie instrukcji ruchu i eksploatacji

5bw

Biznes plany i studia wykonalności

6bw

Badania marketingowe rynku

Business people discussing during a meeting

Opracowywanie taryf i cenników

Light bulb

Przedsiębiorstwa energetyczne

Głównymi odbiorcami usług naszej firmy są przedsiębiorstwa energetyczne z sektora energii elektrycznej, ciepłownictwa, gazu ziemnego. Współpracujemy również z dostawcami paliw. Obsługa obejmuje wszystkie aspekty wyznaczone regulacjami prawa energetycznego – od momentu powstawania przedsiębiorstwa, do bieżącej obsługi funkcjonujących podmiotów, relacji z dostawcami, odbiorcami czy organami nadzoru i regulacji. Nasze wsparcie nie ogranicza się do pojedynczych aspektów działalności, ale oferujemy szereg produktów kompleksowych.

Inwestorzy i odbiorcy strategiczni

Inwestycje w technologie energetyczne określane są jako najbardziej stabilne z punktu widzenia przyszłego popytu. Dzięki współpracy z naszą firmą mogą Państwo rozpocząć funkcjonowanie na rynku energetycznym mając zapewnione pełne wsparcie projektów od strony formalnej. Będąc odbiorcą strategicznym – dla którego zużycie energii i paliw stanowi istotny czynnik kosztotwórczy możecie Państwo liczyć na fachowe doradztwo w relacjach z dostawcami mediów i na wsparcie w zakresie sposobów obniżania kosztów zużycia mediów energetycznych.

Instytucje publiczne

Sektor publiczny jest jednym z największych konsumentów mediów energetycznych, a jednocześnie może występować jako inwestor w projektach nakierowanych na zaspokojenie potrzeb publicznych czy zwiększenie efektywności. Uczestniczy też w procesach planowania, szacowania i analizowania zapotrzebowania na media. Zapewniamy wsparcie na każdym z tych etapów – od strony prawnej, ekonomicznej i technicznej. Wspieramy ten sektor w zakresie organizacji przetargów i specjalistycznych analiz – obiektywnie weryfikujących założenia projektów energetycznych.

Komentarze, Opinie, Analizy

Nowe rodzaje białych certfikatów

Wsparcia kogeneracji w Polsce – zatwierdzone przez Komisję Europejską

Wsparcie kogeneracji Komisja Europejska zatwierdziła 15 kwietnia 2019 r. polski program wsparcia wysokosprawnej kogeneracji oraz ulgi w opłatach, które pobiera się od odbiorców energochłonnych i przeznacza na finansowanie tego systemu. Powyższe oznacza, że zaczął działać art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, zgodnie z […]

Bonifikaty udzielane przez przedsiębiorstwa energetyczne na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne nie pomniejszają podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego VAT

Zgodnie z Interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lutego 2019 r. (Sygnatura:0114-KDIP4.4012.854.2018.1.AK) bonifikaty udzielane przez przedsiębiorstwa energetyczne na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne nie pomniejszają podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego VAT. Zryczałtowany charakter bonifikaty Jak wskazano w interpretacji udzielanie bonifikat „wynika z regulacji obowiązujących wszystkich sprzedawców energii. Celem tych regulacji […]

Kiedy opłaty zastępcze?

Aktualnie tylko w wyjątkowych sytuacjach możemy sięgać po zastępcze wykonanie obowiązków kolorowych – czyli opłaty zastępcze. Dowolność pozostała jedynie w zakresie obowiązków kogeneracyjnych, które za 2018 rok realizujemy po raz ostatni. Dla pozostałych kolorów sytuacja wygląda następująco: Białe certyfikaty: Dla lat 2016, 2017 i 2018 – kryterium ceny Podmiot zobowiązany może zrealizować obowiązek uiszczając opłatę […]

Nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

W dniu 20 grudnia 2018 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRR.WRG.4322.1.2018.AK1 zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i ustalił datę jej wejścia w życie na dzień 1 stycznia 2019 roku na godzinę 6.00. Decyzja została opublikowana w dniu 21 grudnia 2018 w Biuletynie branżowym  – Paliwa gazowe […]

Grupa P4B

Likwidacja spółki a jej zobowiązania – rozważania na gruncie sytuacji na rynku energii elektrycznej

Ostatnimi czasy zauważalny jest fakt, iż na rynku obrotem energią pojawiły się spore utrudnienia mające negatywne skutki dla niektórych przedsiębiorstw, które to niekiedy prowadzą do zaprzestania przez nich prowadzenia działalności. Następstwem wahań na rynku energii jest to, że wiele przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność na tym rynku przechodzi w stan likwidacji. Wskazać należy, że proces likwidacyjny […]

Wskaźniki makroekonomiczne – wykorzystywane w energetyce

Stopa wolna od ryzyka – IV kwartał 2018 (Informacja Prezesa URE): 3,256 %

Założenia do ustawy budżetowej na 2019 rok:

– Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018: 5,7 %

– Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019: 5,6 %

– Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2018:6,2 %

– Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2019: 6,1 %

– Tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2018: 2,3%

– Tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2019: 2,3%

Podstawowe wskaźniki

Energia elektryczna - żółte

Żółte certyfikaty

energia wytworzona przez jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW

Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:

2,7 % w 2008 Ozg = 117,00 [zł/MWh]
2,9 % w 2009 Ozg = 128,80 [zł/MWh]
3,1 % w 2010 Ozg = 128,80 [zł/MWh]
3,3 % w 2011 Ozg= 127,15 [zł/MWh]
3,5 % w 2012 Ozg= 128,80 [zł/MWh]
3,9 % w 2014 Ozg= 110,00 [zł/MWh]
4,9 % w 2015 Ozg= 121,63 [zł/MWh]
6,0 % w 2016 Ozg= 125,00 [zł/MWh]
7,0 % w 2017 Ozg= 120,00 [zł/MWh]
8,0 % w 2018 Ozg= 115,00 [zł/MWh]
Od 2019 roku zniesiony obowiązek i wprowadzona
opłata kogeneracyjna jako element stawek opłat
dystrybucyjnych.

* – do końca czerwca prezentowane są notowania dla certyfikatów dotyczących produkcji w roku poprzednim

Źródło: TGE – www.tge.pl

Energia elektryczna - czerwone

Czerwone certyfikaty

energia wytworzona przez pozostałe jednostki wysokosprawnej kogeneracji

Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:

19,0 % w 2008 Ozk = 17,96 [zł/MWh]
20,6 % w 2009 Ozk = 19,32 [zł/MWh]
21,3 % w 2010 Ozk = 23,32 [zł/MWh]
22,2 % w 2011 Ozk = 29,58 [zł/MWh]
23,2 % w 2012 Ozk = 29,30 [zł/MWh]
23,2 % w 2014 Ozk = 11,00 [zł/MWh]
23,2 % w 2015 Ozk = 11,00 [zł/MWh]
23,2 % w 2016 Ozk = 11,00 [zł/MWh]
23,2 % w 2017 Ozk = 10,00 [zł/MWh]
23,2 % w 2018 Ozk = 9,00 [zł/MWh]
Od 2019 roku zniesiony obowiązek i wprowadzona
opłata kogeneracyjna jako element stawek opłat
dystrybucyjnych.

* – do końca czerwca prezentowane są notowania dla certyfikatów dotyczących produkcji w roku poprzednim

Źródło: TGE – www.tge.pl

Energia elektryczna - fioletowe

Fioletowe certyfikaty

energia wytworzona przez jednostki opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy:
Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:
0,4 % w 2011 Ozm = 59,16 [zł/MWh]
0,6 % w 2012 Ozm = 60,00 [zł/MWh]
0,9 % w 2013 Ozm = 60,00 [zł/MWh]
1,1 % w 2014 Ozm = 63,26 [zł/MWh]
1,3 % w 2015 Ozm = 63,26 [zł/MWh]
1,5 % w 2016 Ozm = 63,00 [zł/MWh]
1,8 % w 2017 Ozm = 56,00 [zł/MWh]
2,3 % w 2018 Ozm = 56,00 [zł/MWh]
Od 2019 roku zniesiony obowiązek i wprowadzona
opłata kogeneracyjna jako element stawek opłat
dystrybucyjnych.

* – do końca czerwca prezentowane są notowania dla certyfikatów dotyczących produkcji w roku poprzednim

Źródło: TGE – www.tge.pl

Energia elektryczna-zielone

Zielone certyfikaty

energia wytworzona w odnawialnych źródłach energii

Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:
7,0 % –  w 2008 Ozj = 248,46 [zł/MWh]
8,7 % –  w 2009 Ozj = 258,89 [zł/MWh]
10,4 % – w 2010 Ozj= 267,95 [zł/MWh]
10,4 % – w 2011 Ozj= 274,92 [zł/MWh]
10,4 % – w 2012 Ozj= 286,74 [zł/MWh]
12,0 % – w 2013 Ozj= 297,35 [zł/MWh]
13,0 % – w 2014 Ozj= 300,03 [zł/MWh]
14,0 % – w 2015 Ozj= 300,03 [zł/MWh]
15,0 % – w 2016* Ozj= 300,03 [zł/MWh]
*-styczeń-czerwiec 2016
14,35 % – w 2016** Ozj= 300,03 [zł/MWh]
**-lipiec 2016 -grudzień 2016
15,40 % – w 2017 Ozj***= 300,03 [zł/MWh]****
***- opłata zastępcza od 25 września 2017 r. wynosi 92,04 zł/MWh
17,50 % – w 2018 Ozj***= 48,54 [zł/MWh]****
18,50 % – w 2019 Ozj***= 129,75 [zł/MWh]****
****-Regulowanie obowiązku opłatą zastępczą tylko na warunkach określonych w ustawie.

Źródło: TGE – www.tge.pl

Energia elektryczna, ciepło, gaz - białe

Białe certyfikaty

efektywność energetyczna

Ilościowe zakresy obowiązków:
1,0 % –  w 2013 r.
1,5 % –  w 2014 r.
1,5 % –  w 2015 r.
1,5 % –  w 2016 r.*
*- do 30 września 2016 r. – metoda oparta na przychodach ze sprzedaży
1,5 % – w 2016 r. ** – Opłata zastępcza 1000 zł/toe (max. 30 % obowiązku)
**- od 1 października 2016 r. – metoda oparta na ilości energii, rozliczenie obowiązku w okresach 3 letnich
1,5 % – w 2017 r. – Opłata zastępcza 1500 zł/toe (max. 20 % obowiązku)
1,5 % – w 2018 r. – Opłata zastępcza 1575 zł/toe (max. 10% obowiązku)
1,5 % – w 2019 r. – Opłata zastępcza 1653,75 zł/toe (tylko w wyjątkowych sytuacjach)

Źródło: TGE – www.tge.pl

Energia elektryczna - błękitne

Błękitne certyfikaty

energia wytworzona z biogazu rolniczego

Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:

0,65 % – w 2016* Ozj= 300,03 [zł/MWh]
*-lipiec 2016 -grudzień 2016
0,60 % – w 2017 Ozj= 300,03 [zł/MWh]
0,50 % – w 2018 Ozj= 300,03 [zł/MWh]**
0,50 % – w 2019 Ozj= 300,03 [zł/MWh]**
**-Regulowanie obowiązku opłatą zastępczą tylko na warunkach określonych w ustawie.

 Źródło: TGE – www.tge.pl

Cena energii na rynku konkurencyjnym (Crk)

Ceny kwartalne - średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym

Źródło URE – www.ure.gov.pl

Wybrane akty prawne z zakresu energetyki

Dyrektywy

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

Nowelizacje ustawy – Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629) – patrz art. 75

Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw – (Dz.U. z 2018 r. poz. 1356) – patrz art. 4

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – patrz art. 117

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne – (Dz.U. z 2018 r. poz. 755)

Nowelizacje ustawy OZE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – (Dz.U. z 2018 r. poz. 1276)

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii – (Dz.U. z 2018 r. poz. 1269)

Ustawa o efektywności energetycznej

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – (Dz.U. z 2016 r. poz. 831)

Akty wykonawcze do ustaw

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi – (Dz.U. z 2018 r. poz. 640)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 2500)

 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2017 r. poz. 1988)