9

Analizy ekonomiczne i techniczne

10bw

Opinie prawne i interpretacje przepisów

Grupa p4b

Szkolenia i konferencje dla sektora energetycznego‏

3bw

Koncesje na działalność energetyczną

4bw

Opracowywanie instrukcji ruchu i eksploatacji

5bw

Biznes plany i studia wykonalności

6bw

Badania marketingowe rynku

Business people discussing during a meeting

Opracowywanie taryf i cenników

Light bulb

Przedsiębiorstwa energetyczne

Głównymi odbiorcami usług naszej firmy są przedsiębiorstwa energetyczne z sektora energii elektrycznej, ciepłownictwa, gazu ziemnego. Współpracujemy również z dostawcami paliw. Obsługa obejmuje wszystkie aspekty wyznaczone regulacjami prawa energetycznego – od momentu powstawania przedsiębiorstwa, do bieżącej obsługi funkcjonujących podmiotów, relacji z dostawcami, odbiorcami czy organami nadzoru i regulacji. Nasze wsparcie nie ogranicza się do pojedynczych aspektów działalności, ale oferujemy szereg produktów kompleksowych.

Inwestorzy i odbiorcy strategiczni

Inwestycje w technologie energetyczne określane są jako najbardziej stabilne z punktu widzenia przyszłego popytu. Dzięki współpracy z naszą firmą mogą Państwo rozpocząć funkcjonowanie na rynku energetycznym mając zapewnione pełne wsparcie projektów od strony formalnej. Będąc odbiorcą strategicznym – dla którego zużycie energii i paliw stanowi istotny czynnik kosztotwórczy możecie Państwo liczyć na fachowe doradztwo w relacjach z dostawcami mediów i na wsparcie w zakresie sposobów obniżania kosztów zużycia mediów energetycznych.

Instytucje publiczne

Sektor publiczny jest jednym z największych konsumentów mediów energetycznych, a jednocześnie może występować jako inwestor w projektach nakierowanych na zaspokojenie potrzeb publicznych czy zwiększenie efektywności. Uczestniczy też w procesach planowania, szacowania i analizowania zapotrzebowania na media. Zapewniamy wsparcie na każdym z tych etapów – od strony prawnej, ekonomicznej i technicznej. Wspieramy ten sektor w zakresie organizacji przetargów i specjalistycznych analiz – obiektywnie weryfikujących założenia projektów energetycznych.

Komentarze, Opinie, Analizy

Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – wprowadzenie Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – dalej jako Prezes URE – wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu ochrony konkurencji i konsumentów.  Ponadto Sąd ten jest również właściwy w przedmiocie rozpoznawania zażaleń na postanowienia wydane przez Prezesa URE. Warto podkreślić, że wnosząc […]

Ustawa cenowa – rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Energii w dniu 19 lipca 2019 r. podpisane zostało rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia. Dokument został skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw. Odbiorcy indywidualni na niskim napięciu (z grupy taryfowej G), w tym gospodarstwa domowe, nie muszą składać oświadczeń i […]

Nowe rodzaje białych certfikatów

Wsparcia kogeneracji w Polsce – zatwierdzone przez Komisję Europejską

Wsparcie kogeneracji Komisja Europejska zatwierdziła 15 kwietnia 2019 r. polski program wsparcia wysokosprawnej kogeneracji oraz ulgi w opłatach, które pobiera się od odbiorców energochłonnych i przeznacza na finansowanie tego systemu. Powyższe oznacza, że zaczął działać art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, zgodnie z […]

Bonifikaty udzielane przez przedsiębiorstwa energetyczne na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne nie pomniejszają podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego VAT

Zgodnie z Interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lutego 2019 r. (Sygnatura:0114-KDIP4.4012.854.2018.1.AK) bonifikaty udzielane przez przedsiębiorstwa energetyczne na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne nie pomniejszają podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego VAT. Zryczałtowany charakter bonifikaty Jak wskazano w interpretacji udzielanie bonifikat „wynika z regulacji obowiązujących wszystkich sprzedawców energii. Celem tych regulacji […]

Kiedy opłaty zastępcze?

Aktualnie tylko w wyjątkowych sytuacjach możemy sięgać po zastępcze wykonanie obowiązków kolorowych – czyli opłaty zastępcze. Dowolność pozostała jedynie w zakresie obowiązków kogeneracyjnych, które za 2018 rok realizujemy po raz ostatni. Dla pozostałych kolorów sytuacja wygląda następująco: Białe certyfikaty: Dla lat 2016, 2017 i 2018 – kryterium ceny Podmiot zobowiązany może zrealizować obowiązek uiszczając opłatę […]

Informacja o zmianach w serwisie internetowym

Informujemy, że treść niniejszego serwisu internetowego dotyczyła funkcjonowania firmy zajmującej się świadczeniem usług doradczych na rynku energetyczno – paliwowym.

W związku ze zmianą charakteru prowadzonej działalności i rozpoczęciem z dniem 22 lipca 2019 roku działalności Kancelarii Prawnej – Grupa P4B – niezwłocznie ulegnie zmianie treść niniejszego serwisu. Wszelkie informacje dotyczące analiz i komentarzy przepisów prawa zachowują w odpowiednim zakresie aktualność. Natomiast informacje dotyczące zakresu świadczonych usług – ulegną zmianie.

Podstawowe wskaźniki

Energia elektryczna - żółte

Żółte certyfikaty

energia wytworzona przez jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW

Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:

2,7 % w 2008 Ozg = 117,00 [zł/MWh]
2,9 % w 2009 Ozg = 128,80 [zł/MWh]
3,1 % w 2010 Ozg = 128,80 [zł/MWh]
3,3 % w 2011 Ozg= 127,15 [zł/MWh]
3,5 % w 2012 Ozg= 128,80 [zł/MWh]
3,9 % w 2014 Ozg= 110,00 [zł/MWh]
4,9 % w 2015 Ozg= 121,63 [zł/MWh]
6,0 % w 2016 Ozg= 125,00 [zł/MWh]
7,0 % w 2017 Ozg= 120,00 [zł/MWh]
8,0 % w 2018 Ozg= 115,00 [zł/MWh]
Od 2019 roku zniesiony obowiązek i wprowadzona
opłata kogeneracyjna jako element stawek opłat
dystrybucyjnych.

* – do końca czerwca prezentowane są notowania dla certyfikatów dotyczących produkcji w roku poprzednim

Źródło: TGE – www.tge.pl

Energia elektryczna - czerwone

Czerwone certyfikaty

energia wytworzona przez pozostałe jednostki wysokosprawnej kogeneracji

Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:

19,0 % w 2008 Ozk = 17,96 [zł/MWh]
20,6 % w 2009 Ozk = 19,32 [zł/MWh]
21,3 % w 2010 Ozk = 23,32 [zł/MWh]
22,2 % w 2011 Ozk = 29,58 [zł/MWh]
23,2 % w 2012 Ozk = 29,30 [zł/MWh]
23,2 % w 2014 Ozk = 11,00 [zł/MWh]
23,2 % w 2015 Ozk = 11,00 [zł/MWh]
23,2 % w 2016 Ozk = 11,00 [zł/MWh]
23,2 % w 2017 Ozk = 10,00 [zł/MWh]
23,2 % w 2018 Ozk = 9,00 [zł/MWh]
Od 2019 roku zniesiony obowiązek i wprowadzona
opłata kogeneracyjna jako element stawek opłat
dystrybucyjnych.

* – do końca czerwca prezentowane są notowania dla certyfikatów dotyczących produkcji w roku poprzednim

Źródło: TGE – www.tge.pl

Energia elektryczna - fioletowe

Fioletowe certyfikaty

energia wytworzona przez jednostki opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy:
Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:
0,4 % w 2011 Ozm = 59,16 [zł/MWh]
0,6 % w 2012 Ozm = 60,00 [zł/MWh]
0,9 % w 2013 Ozm = 60,00 [zł/MWh]
1,1 % w 2014 Ozm = 63,26 [zł/MWh]
1,3 % w 2015 Ozm = 63,26 [zł/MWh]
1,5 % w 2016 Ozm = 63,00 [zł/MWh]
1,8 % w 2017 Ozm = 56,00 [zł/MWh]
2,3 % w 2018 Ozm = 56,00 [zł/MWh]
Od 2019 roku zniesiony obowiązek i wprowadzona
opłata kogeneracyjna jako element stawek opłat
dystrybucyjnych.

* – do końca czerwca prezentowane są notowania dla certyfikatów dotyczących produkcji w roku poprzednim

Źródło: TGE – www.tge.pl

Energia elektryczna-zielone

Zielone certyfikaty

energia wytworzona w odnawialnych źródłach energii

Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:
7,0 % –  w 2008 Ozj = 248,46 [zł/MWh]
8,7 % –  w 2009 Ozj = 258,89 [zł/MWh]
10,4 % – w 2010 Ozj= 267,95 [zł/MWh]
10,4 % – w 2011 Ozj= 274,92 [zł/MWh]
10,4 % – w 2012 Ozj= 286,74 [zł/MWh]
12,0 % – w 2013 Ozj= 297,35 [zł/MWh]
13,0 % – w 2014 Ozj= 300,03 [zł/MWh]
14,0 % – w 2015 Ozj= 300,03 [zł/MWh]
15,0 % – w 2016* Ozj= 300,03 [zł/MWh]
*-styczeń-czerwiec 2016
14,35 % – w 2016** Ozj= 300,03 [zł/MWh]
**-lipiec 2016 -grudzień 2016
15,40 % – w 2017 Ozj***= 300,03 [zł/MWh]****
***- opłata zastępcza od 25 września 2017 r. wynosi 92,04 zł/MWh
17,50 % – w 2018 Ozj***= 48,54 [zł/MWh]****
18,50 % – w 2019 Ozj***= 129,75 [zł/MWh]****
****-Regulowanie obowiązku opłatą zastępczą tylko na warunkach określonych w ustawie.

Źródło: TGE – www.tge.pl

Energia elektryczna, ciepło, gaz - białe

Białe certyfikaty

efektywność energetyczna

Ilościowe zakresy obowiązków:
1,0 % –  w 2013 r.
1,5 % –  w 2014 r.
1,5 % –  w 2015 r.
1,5 % –  w 2016 r.*
*- do 30 września 2016 r. – metoda oparta na przychodach ze sprzedaży
1,5 % – w 2016 r. ** – Opłata zastępcza 1000 zł/toe (max. 30 % obowiązku)
**- od 1 października 2016 r. – metoda oparta na ilości energii, rozliczenie obowiązku w okresach 3 letnich
1,5 % – w 2017 r. – Opłata zastępcza 1500 zł/toe (max. 20 % obowiązku)
1,5 % – w 2018 r. – Opłata zastępcza 1575 zł/toe (max. 10% obowiązku)
1,5 % – w 2019 r. – Opłata zastępcza 1653,75 zł/toe (tylko w wyjątkowych sytuacjach)

Źródło: TGE – www.tge.pl

Energia elektryczna - błękitne

Błękitne certyfikaty

energia wytworzona z biogazu rolniczego

Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:

0,65 % – w 2016* Ozj= 300,03 [zł/MWh]
*-lipiec 2016 -grudzień 2016
0,60 % – w 2017 Ozj= 300,03 [zł/MWh]
0,50 % – w 2018 Ozj= 300,03 [zł/MWh]**
0,50 % – w 2019 Ozj= 300,03 [zł/MWh]**
**-Regulowanie obowiązku opłatą zastępczą tylko na warunkach określonych w ustawie.

 Źródło: TGE – www.tge.pl

Cena energii na rynku konkurencyjnym (Crk)

Ceny kwartalne - średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym

Źródło URE – www.ure.gov.pl

Wybrane akty prawne z zakresu energetyki

Dyrektywy

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

Nowelizacje ustawy – Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629) – patrz art. 75

Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw – (Dz.U. z 2018 r. poz. 1356) – patrz art. 4

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – patrz art. 117

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne – (Dz.U. z 2018 r. poz. 755)

Nowelizacje ustawy OZE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – (Dz.U. z 2018 r. poz. 1276)

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii – (Dz.U. z 2018 r. poz. 1269)

Ustawa o efektywności energetycznej

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – (Dz.U. z 2016 r. poz. 831)

Akty wykonawcze do ustaw

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi – (Dz.U. z 2018 r. poz. 640)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 2500)

 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2017 r. poz. 1988)