Oferta

Analizy ekonomiczne i techniczne

GRUPA P4B to zespół współpracujących ze sobą ekonomistów i inżynierów specjalizujących się w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych.

Oferujemy wykonywanie analiz techno – ekonomicznych projektów energetycznych w zakresie energetyki odnawialnej, kogeneracji i realizacji projektów w technologiach tradycyjnych.

Przedmiotem opracowań jest:

 • ocena aktualnego stanu zaopatrzenia w media energetyczne,
 • zebranie i analiza ofert na układy wytwórcze, sieci i urządzenia przesyłowe i dystrybucyjne –  odpowiednie do zapotrzebowania na ciepło występującego w obiektach,
 • analiza techniczna i wybór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych,
 • analiza ekonomiczna wraz z rachunkiem przepływów (m.in. analiza wskaźnikowa DGC, NPV, IRR, ROS),
 • analiza swot projektu inwestycyjnego,
 • szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji,
 • inne elementy wymagane przez zleceniodawcę.

p4b_1_reklamap4b_2_reklamap4b_4_reklama

Opinie prawne i interpretacje przepisów

paragraph-386042_1280

GRUPA P4B to również zespół prawników w tym stale współpracujących radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych, spółek prawa handlowego, podmiotów publicznych, spółdzielni mieszkaniowych i innych form organizacyjnych.

Oferujemy sporządzanie kompleksowych opinii prawnych obejmujących interpretację przepisów prawa energetycznego. Specjalizujemy się w następujących kwestiach posiadając bardzo szeroką praktykę i doświadczenie zarówno w reprezentacji przed sądami powszechnymi jak i organami administracyjnymi:

 • obowiązki przedsiębiorstw przesyłowych i dystrybucyjnych,
 • zasada swobody wyboru sprzedawcy – zagadnienia praktyczne,
 • umowy w dostawach energii elektrycznej, ciepła i gazu,
 • kontroli i wstrzymywania dostaw energii i ciepła oraz nielegalnego poboru,
 • procedury przyłączania do sieci,
 • rozstrzygania sporów przez Prezesa URE,
 • systemu wspierania energetyki odnawialnej i skojarzonej,
 • obowiązków operatorów systemów,
 • konstrukcji sprzedawcy rezerwowego,
 • pozycji (uprawnień i obowiązków)  wytwórcy energii w systemie,
 • zapasów paliw,
 • ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła,
 • planów rozwoju przedsiębiorstw,
 • koncesji i promes koncesji,
 • zasad rozliczenia z odbiorcami w budynkach wielolokalowych,
 • taryfy przedsiębiorstw energetycznych,
 • kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa URE.

Opracowywanie taryf i cenników

Grupa P4B należy do jednych z firm doradczych na terenie kraju posiadających największe doświadczenie w zakresie procesu przygotowywania i udziału w postępowaniach zatwierdzających taryfy dla ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych. Z pozytywnym efektem nasi specjaliści brali udział w kilkuset postępowaniach o zatwierdzenie taryf na terenie całego kraju.

Usługi świadczymy w trzech podstawowych formach:taryfy

 • przygotowania materiału taryfowego i reprezentacja przedsiębiorcy przed Prezesem URE w postępowaniu o zatwierdzenie taryfy,
 • przygotowanie materiału taryfowego i wsparcie w zakresie przygotowywania wyjaśnień w trakcie postępowania o zatwierdzenie,
 • indywidualne, problemowe konsultacje w ramach postępowań taryfowych, w tym ocena i wskazówki co do zakresu materiału taryfowego.

W zakresie postępowań taryfowych dążymy do uzyskania optymalnego dla przedsiębiorstwa efektu ekonomicznego i uzyskania odpowiedniej rentowności na działalności gospodarczej – pozwalających na odpowiedni zwrot z zaangażowanego kapitału i działalność inwestycyjną. Szczególnie naszym zainteresowaniem cieszą się skomplikowane i wymagające odpowiedniego opracowania postępowania taryfowe, w których konieczna jest poprawa rentowności działalności koncesjonowanej. Prowadzimy jednakże również obsługę firm, dla których działalność energetyczna stanowi uboczny (dodatkowy) rodzaj działalności – i brak wyspecjalizowanych służb ekonomicznych – uzupełniany jest naszymi konsultacjami.

Obsługujemy firmy z terenu całego kraju – we wszystkich rodzajach działalności podlegających reżimowi taryfowemu. W ramach Grupy P4B współpracują byli specjaliści Urzędu Regulacji Energetyki – zajmujący się uprzednio zatwierdzaniem taryf i innymi postępowaniami prowadzonymi przez ten urząd.

Usługa ta realizowana jest również w ramach pakietów kompleksowej obsługi przedsiębiorstw energetycznych – gdzie w ramach jednej ryczałtowej stałej opłaty przygotowujemy taryfy i cenniki – w raz z ich zatwierdzeniem o ile jest wymagane.

Badanie marketingowe rynku

Każda inwestycja powinna być poprzedzona badaniem marketingowym – tj. analizą możliwości sprzedaży mediów energetycznych z nowobudowanego źródła lub systemu dystrybucyjnego.

Spotykamy się dość często z realizowanymi projektami niepoprzedzonymi takimi badaniami, które w praktyce okazują się nieefektywne lub niezoptymalizowane do potencjalnego zapotrzebowania.

Usługa dedykowana jest do wszystkich inwestorów którzy zamierzają wykorzystać nowobudowane źródło lub system dystrybucyjny nie tylko dla własnych potrzeb. Badania przeprowadzamy metodą ankietową. W pierwszej kolejności we współpracy z inwestorem przygotowujemy treść ankiety. W następnym etapie nasi ankieterzy zbierają informacje u potencjalnych odbiorców mediów. Weryfikują aktualny sposób pokrycia zapotrzebowania na ciepło, gaz lub energię elektryczną. Zebrane dane pozwalają nam stworzyć profile potencjalnego odbioru powiązane z oczekiwaniami cenowymi odbiorców (lub oceną aktualnie ponoszonych kosztów dostaw mediów lub indywidualnego zaopatrzenia) oraz analizą opłacalności inwestycji, a także analizą konkurencji.

Badanie marketingowe rynku jest bardzo często częścią składową realizowanych przez Grupę P4B biznes planów.

W ramach badań marketingowych wykonujemy również prezentacje projektów dla potencjalnych odbiorców – przedstawiając korzyści włączenia się do realizowanego projektu.ankieta3_grupa p4bankieta_grupa p4bankieta2_grupa p4b