Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Drukuj stronę

Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – wprowadzenie

Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – dalej jako Prezes URE – wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu ochrony konkurencji i konsumentów.  Ponadto Sąd ten jest również właściwy w przedmiocie rozpoznawania zażaleń na postanowienia wydane przez Prezesa URE.

Warto podkreślić, że wnosząc odwołanie czy też zażalenie – odmiennie niż ma to miejsce w toku postępowania przed Prezesem URE – zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a dokładnie rzecz ujmując o  postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki. W związku z tym stwierdzić można, iż w przypadku złożenia odwołania zamknięta zostaje droga postępowania administracyjnego, a otwiera się droga postępowania cywilnego.

Złożenie odwołania

Istotnym jest, że w przypadku zaskarżenia decyzji czy też postanowienia wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki środek zaskarżenia składa się do Sądu Okręgowego w Warszawie przy czym jednak czyni się to za pośrednictwem Prezesa URE. Co ważne, takie skonstruowanie procedury odwoławczej pozwala regulatorowi na zastosowanie procedury „autokontroli” wydanego przez siebie orzeczenia.  Oznacza to, że złożony środek odwoławczy niekoniecznie zostanie rozpoznany przed sądem gdyż, Prezes URE może stwierdzić, iż odwołanie jest zasadne  i sam uchylić lub zmienić swoją decyzję czy to w całości czy też części. Podkreślić należy, iż od „poprawionej” w taki sposób decyzji również przysługuje odwołanie.

Odwołanie od decyzji Prezesa URE powinno zostać złożone w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia decyzji, zaś w przypadku zaskarżania postanowienia zażalenie powinno zostać złożone w terminie 7 dni również od dnia jego doręczenia. Powyższe terminy są terminami o charakterze ustawowym tym samym nie mogą one zostać przedłużone czy to przez organ czy przez sąd.  Pamiętać należy jednak, że w przypadku ich przekroczenia z przyczyn nie leżących po stronie zainteresowanego złożeniem odwołania termin ten może zostać przywrócony. Wówczas to strona zobowiązana jest do złożenia wniosku o przywrócenie terminu, gdzie wykazując przyczynę nie złożenia odwołania w odpowiednim terminie, jednocześnie wnosząc to odwołanie będzie mogła doprowadzić do jego przywrócenia. Podkreślić trzeba, że w przypadku gdy, termin na złożenie odwołania upłynął a Sąd stwierdzi, iż nie zachodzą przesłanki pozwalające na jego przywrócenie odwołanie zostanie odrzucone. Powyższe wynika bezpośrednio z przepisu artykułu 47947 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego i ma o tyle istotne znaczenie, że w przypadku odrzucenia przez sąd odwołania z powyższych przyczyn czy też z powodu braków formalnych tego odwołania decyzja Prezesa URE staje decyzją ostateczną i prawomocna.

Wymogi odwołania

Odwołanie od decyzji Prezesa URE czy też zażalenie na jego postanowienie powinno spełniać wymogi przewidziane przez przepisy Kodeksu postępowania dla pism procesowych.  Oznacza to między innymi, że pismo powinno wskazywać sąd do, którego jest kierowane,  oznaczenie pisma oraz jego uzasadnienie lub oświadczenia oraz dowody na poparcie zawartych w nim twierdzeń. Takie wymogi odwołania wynikają zarówno z przepisów ogólnych dotyczących pism procesowych, jak i z przepisów szczególnych dotyczących odwołania od decyzji Prezesa URE. Ważnym jest również aby pismo zostało podpisane przez osobę, która je składa oraz aby, w sposób dokładny określić strony sporu. Co istotne z punktu widzenia wnoszonego odwołania powinno ono zawierać oznaczenie decyzji, która jest zaskarżana oraz wniosek o zmianę decyzji w całości lub w części. Ponadto odwołanie takie powinno wskazywać wartość przedmiotu sporu.

W tym miejscu warto również wskazać, iż wnosząc odwołanie od decyzji Prezesa URE należy uiścić opłatę sądową. Wysokość opłaty od odwołania jest stała i wynosi ona 1000 złotych.

Spełnienie wymogów formalnych odwołania ma istotne znaczenie dla skutecznego jego wniesienia. Co prawda w przypadku braków formalnych sąd wezwie do ich uzupełnienia ale na pewno nie przyczyni się to do szybkiego rozpoznania odwołania. Podkreślić należy również, że w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych odwołania  w wyznaczonym przez sąd terminie powodować będzie jego odrzucenie.

Nowa procedura cywilna

Warto w tym miejscu podkreślić, iż 7 listopada 2018 roku wejdą nowe przepisy dotyczące procedury cywilnej. Między innymi nowością będą przepisy dotyczące organizowania procesu. Taką nowością będzie między innymi posiedzenie przygotowawcze, w którym strony zobowiązane będą wziąć udział. Termin przedmiotowego posiedzenia powinien przypadać nie później niż dwa miesiące po otrzymaniu przez sąd odpowiedzi na pozew lub otrzymania ostatniego pisma przygotowawczego, które sporządzone zostało w związku z zarządzeniem sądu. W przypadku braku powyższych pism termin ten liczony jest od momentu, w którym upłynął termin do ich złożenia. Całe postępowania przygotowawcze w założeniu ma pozwolić na rozwiązanie  sprawy bez przeprowadzenia kolejnych posiedzenia a zwłaszcza rozprawy. W przypadku nie rozwiązania sprawy na posiedzeniu przygotowawczym i potrzebą przeprowadzenia kolejnych posiedzeń sporządza się plan rozprawy.

Tak jak zostało to wskazane wcześniej strony zobowiązane są do udziału w posiedzeniu a jeżeli posiadają pełnomocników to obowiązek ten powstaje zarówno dla samej strony oraz jej pełnomocnika. Sąd ma jednak możliwość zwolnienia strony z obowiązku jej uczestniczenia w posiedzeniu jeżeli stwierdzi, iż wystarczającym jest udział jej pełnomocnika. Warto również wskazać, że strona sama może wnieść jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia przygotowawczego wniosek o jego przeprowadzenie bez jej udziału. W innym przypadku nieobecność powoda, czyli w tym przypadku odwołującego się od decyzji Prezesa URE powodować będzie umorzenie postępowania.

Jeżeli chodzi o plan rozprawy to powinien on zawierać dokładne określenie przedmiotu żądania strony oraz  zarzutów – pamiętać należy, iż jednym z wymogów złożenia odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest właśnie precyzyjne określenie stawianych zarzutów. Ustalenia spornych faktów pomiędzy stronami, terminy posiedzeń oraz terminy i kolejność przeprowadzenia wskazanych przez strony dowodów.

Strony postępowania czyli w tym przypadku odwołujący oraz Prezes URE zobowiązani się do przedłożenia dowodów popierających ich twierdzenia oraz odpierających twierdzenia drugiej strony do momentu, aż plan rozprawy zostanie zatwierdzony. W przypadku późniejszych dowodów a więc, zgłoszonych po ustaleniu planu dowody te zostaną pominięte. Oczywiście w tym przypadku strona może bronić się tym, iż wcześniejsze przytoczenie tych dowodów było niemożliwe lub potrzeba ich powołania wynikła w późniejszym czasie.

Tym samym składając odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako, że postępowanie odwoławcze prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego będzie zmuszony sprostać wszelkim wymogom, o których mowa powyżej decydując się na złożenie odwołania. Nowe przepisy zobowiązują strony sporu do większego zaangażowania w sprawę oraz założenia pewnej strategii procesowej.

Rozstrzygnięcie

Sąd ochrony konkurencji i konsumentów w przypadku złożenia odwołania od decyzji Prezesa Urzędu URE może takie odwołanie oddalić w przypadku gdy, jest ono bezzasadne i nie ma podstaw do jego uwzględnienia.  Natomiast jeżeli odwołanie od decyzji Prezesa URE zostanie uwzględnione sąd może zaskarżoną decyzję uchylić albo zmienić ją w całości czy też części  i orzec co do istotny sprawy. Tak jak zostało to wcześniej wspomniane sąd może również odwołanie takie odrzucić w przypadku gdy, zostało ono wniesione po upływie terminu lub gdy, strona nie uzupełniła braków w wyznaczonym terminie. Ostatecznie ze wskazanych powyżej rozstrzygnięć nie jest jednak rozstrzygnięciem merytorycznym, a formalnym.

Postępowanie przed sądem ma charakter postępowania odwoławczego jednakże stanowi ono postępowanie pierwszoinstancyjne  co oznacza, że od wyroku wydanego przez Sąd ochrony konkurencji i konsumentów przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego zaś od wyroku, który został wydany przez sąd apelacyjny w ostateczności przysługuje skarga kasacyjna.

Na sam koniec warto wskazać, iż w 1 stycznia 2020 roku wejdą w życie nowe przepisy pozwalające na zawarcie przed Sądem ochrony konkurencji i konsumentów ugody w związku z wniesieniem odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku sporządzenia ugody powinna ona zostać przekazana do sądu w celu jej zatwierdzenia. I tak w przypadku gdy, ugoda jest zgodna z przepisami prawa oraz nie zawiera wewnętrznych sprzeczności sąd zatwierdzając jej treść może uchylić lub zmienić zaskarżoną decyzję. W takim przypadku postępowanie przed sądem w przedmiocie odwołania zostaje umorzone w zakresie, którym objęte zostało ono ugodą. Oznacz to, że jeżeli ugoda dotyczyła jedynie części zaskarżonej decyzji Prezesa URE to w pozostałym zakresie odwołanie w dalszym ciągu rozpoznawane jest przez sąd w toku postępowania.