Kto jest kim na rynku energii- część II

Drukuj stronę

Koncesjonowanie i operatorstwo

Rozwój europejskiego rynku spowodował wdrożenie nowej kategorii podmiotów zajmujących się obsługą sieci dystrybucyjnych i przesyłowych w postaci operatorów systemów. W Polsce powstał więc dualizm – kiedy przedsiębiorstwo koncesjonowane zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii lub paliw uzyskuje jednocześnie status operatora systemu odpowiednio przesyłowego lub dystrybucyjnego. To dublowanie roli występuje co do zasady i prawo dopuszcza wyjątki kiedy następuje powierzenie pełnienia obowiązków innemu podmiotowi.

Grupa P4B

Operator systemu przesyłowego (OSP)

Będzie nim przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym elektroenergetycznym. Do obowiązków operatora należy dbanie o bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacja, konserwacja, remonty oraz niezbędna rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi. W Polsce mamy jednego operatora systemu przesyłowego gazowego jest nim Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (https://www.gaz-system.pl/) oraz  jednego operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego – są nim Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (https://www.pse.pl/home)

Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD)

Ilość operatorów systemów dystrybucyjnych jest już zdecydowanie większa. Wg stanu na dzień 23 lutego 2021 r. posiadaliśmy w Polsce 186 operatorów elektroenergetycznych i 51 operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych. Operator systemu dystrybucyjnego to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi. W ramach systemu elektroenergetycznego wyróżniamy kategorię Operatorów OSDp –  operatorów, których sieć dystrybucyjna posiada bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową oraz OSDn – czyli operatorów systemu dystrybucyjnego, których sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośrednich połączeń z siecią przesyłową. Ilościowo operatorów OSDn jest zdecydowanie najwięcej, ale procent obsługiwanego przez nich rynku w zakresie ilości odbiorców jest nadal znikomy. W ramach systemu gazowego nie posiadamy takiego rozróżnienia, chociaż też cześć operatorów posiada połączenia z siecią przesyłową a część nie posiada.