Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie URE – pozasądowe rozwiązywanie sporu

Drukuj stronę
Odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym i prosumenci będącymi konsumentami od stycznia 2017 r. są uprawnieni do korzystania z pomocy Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie URE. Zadaniem jego będzie prowadzenie postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów między tymi odbiorcami a przedsiębiorstwami energetycznymi.

Rodzaje sporów jakie może rozpatrywać Koordynator

Koordynator może rozpatrywać spory wynikłe z umów:
1) o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej, w tym przyłączenia mikroinstalacji;
2) o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego;
3) o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła;
4) sprzedaży;
5) kompleksowych.

Postępowanie dotyczy sporów dotyczących realizacji umów. W związku z powyższym koordynator nie będzie właściwy w sprawach zawierania umów. W tym zakresie pozostaje nadal droga rozpatrzenia sporu przez Prezesa URE w trybie art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne. Postępowanie przed Prezesem URE jest niezależnym postępowaniem, w którym zgodnie z art. 2 § 3 kpc w związku z art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne rozpatrywane są sprawy cywilne poddane kompetencji Prezesa URE. Należy podkreślić, że postępowanie przed Koordynatorem i Prezesem URE są to odmienne postępowania. Pewien zakres spraw może być przedmiotem postępowania i przed Koordyantorem i przed Prezesem URE – np. dotyczące wstrzymania dostaw. Jeżeli odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosument będący konsumentem wystąpi z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne w trakcie toczącego się postępowania przed Koordynatorem, Prezes URE zawiesza z urzędu postępowanie prowadzone w trybie art. 8 ust. 1, po jego wszczęciu. Taka konstrukcja ma sprzyjać polubownemu rozpatrywaniu sporów.

Cel i wszczęcie postępowania

Zadaniem Koordynatora jest umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie przed Koordynatorem wszczyna się na wniosek odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumenta będącego konsumentem. Nie jest uprawnione do wystąpienia z wnioskiem przedsiębiorstwo energetyczne. Należy jednak pamiętać, że warunkiem wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem jest podjęcie przez odbiorcę paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumenta będącego konsumentem próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu.

Co powinien zawierać wniosek

Wniosek o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem zawiera co najmniej oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, wskazanie rodzaju postępowania (czy wnioskujemy o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony czy przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu przez Koordynatora) oraz podpis wnisokodawcy.
Do wniosku o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem dołącza się:
1) informację, czy występowano do Prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne;
2) oświadczenie, że sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami nie jest w toku albo nie została już rozpatrzona przez Koordynatora, inny właściwy podmiot albo sąd;
3) kopię korespondencji odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumenta będącego konsumentem z przedsiębiorstwem energetycznym dotyczącej sporu lub oświadczenie odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumenta będącego konsumentem o podjęciu próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu.

Zgodnie z projektem rozporządzenia wniosek o przeprowadzenie postępowania, wniosek powinien zawierać oprócz elementów określonych w ustawie:

  1. oznaczenie daty sporządzenia wniosku;
  2. wskazanie wartości i przedmiotu sporu;
  3. opis stanu faktycznego sprawy;
  4. uzasadnienie dla przedstawionych żądań;
  5. przedstawienie propozycji rozwiązania sporu;
  6. wskazanie, czy wnioskodawca zgadza się na prowadzenie sprawy w formie elektronicznej;
  7. podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika w przypadku formy papierowej oraz elektroniczne uwierzytelnienie w przypadku użycia przez wnioskodawcę drogi elektronicznej.

Sposoby zakończenia postępowania

W pierwszej kolejności należy wskazać, że możemy mieć do czynienia z zakończeniem postępowania bez rozwiązania sporu. Do takich sytuacji dojdzie w przypadku pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia albo odmowy rozpatrzenia sporu, umorzenia postępowania lub odstąpienia

Pozostawienie bez rozpatrzenia

W przypadku gdy wniosek o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem nie spełnia wymagań wskazanych w przepisach prawa – Koordynator wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem jego pozostawienia bez rozpatrzenia. Nieuzupełnienie skutkuje pozostawieniem bez rozpatrzenia.

Odmowa rozpatrzenia sporu

Koordynator odmawia natomiast rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy:
1) przedmiot sporu wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Koordynatora;
2) odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosument będący konsumentem nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu;
3) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku (nie dotyczy postępowania przed Prezesem URE – bo ono powinno być zawieszone), albo została już rozpatrzona przez Koordynatora, inny właściwy podmiot albo sąd;
4) wartość przedmiotu sporu jest wyższa albo niższa od progów finansowych określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 31f ust. 2 – Prawo energetyczne (według projektu rozporządzenia będzie to odpowiednio 50 zł i 50.000 zł).

Umorzenie postępowania

Umorzenie postępowania nastąpi w przypadku: wycofania wniosku przez wnioskodawcę w trakcie postępowania, gdy druga strona odmówi udziału w postępowaniu, strona nie wyrazi zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub na zastosowanie się do niej albo nie dochowa terminu na zajęcie stanowiska co do propozycji albo gdy gdy przeprowadzenie postępowania stało się z innych przyczyn niemożliwe (zgodnie z projektem aktu wykonawczego).

Odstąpienie od postępowania

W toku postępowania Koordynator informuje stronę o wszczęciu sporu, w tym o jego przedmiocie i żądaniach wnioskodawcy oraz przepisami prawa mającymi zastosowanie w sprawie, wyznaczając jej termin nie krótszy niż 7 dni na ustosunkowanie się do wniosku. Koordynator odstępuje od postępowania, o czym niezwłocznie informuje strony postępowania – jeżeli w wyznaczonym terminie druga strona nie ustosunkuje się do wniosku, albo oświadczy, że nie wyraża zgody na udział w postępowaniu.

Podsumowanie

Wynikiem postępowania powinno być umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony czy przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu przez Koordynatora

Biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek władczych kompetencji Koordynatora, co wynika z istoty postępowania,  niezwykle sformalizowane wymagania co do treści wniosku pisanego przez konsumenta, szereg konstrukcji umożliwiających zakończenie postępowania bez merytorycznego rozwiązania sporu (wskazania sposobów) – należy się spodziewać, że instytucja ta będzie „martwa”, albo cieszyć się będzie niewielką popularnością.  Ustawodawca natomiast dość precyzyjnie określił wymagania dotyczące powołania Koordynatora poświęcając temu prawie połowę regulacji ustawowych w ramach Prawa energetycznego.