Kancelaria prawna Grupa P4B

Kancelaria prawna – Grupa P4B – to grupa radców prawnych i adwokatów zajmujących się obsługą prawną przedsiębiorców.

Nasze usługi obejmują swoja tematyką:

 • Sprawy z zakresu prawa cywilnego,
 • Stosowanie przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy o stowarzyszeniach, fundacjach, prawa spółdzielczego,
 • Wsparcie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego,
 • Sprawy dotyczące zamówień publicznych,
 • Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Problematyka branżowych przepisów budowlanych, ochrony środowiska, prawa telekomunikacyjnego i innych branży infrastrukturalnych.
 • Sprawy dotyczące kwestii kontraktowych,
 • Odszkodowania i kary umowne,
 • Windykacja należności.

Główną specjalizacją naszej kancelarii jest obsługa podmiotów na rynku energetycznym i rynku paliwowym. Zajmujemy się wsparciem zarówno przedsiębiorstw energetycznych, jak i dużych odbiorców energii oraz sektora publicznego.

Konsultacje nasze obejmują:

 • uzyskiwanie koncesji i dokonywanie wpisów do odpowiednich rejestrów,
 • wsparcie w zakresie uzyskiwania statusu operatora systemu,
 • procedury zatwierdzania taryf dla ciepła, energii elektrycznej i gazu,
 • ustalanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci,
 • spory prowadzone na gruncie ustawy – Prawo energetyczne,
 • występowanie na podstawie pełnomocnictwa w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem URE.
 • tworzenie wzorów umów sprzedaży, świadczenia usług dystrybucji, umów kompleksowych, umów przyłączeniowych etc.
 • reprezentację przedsiębiorców przez Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • odwołania od decyzji Prezesa URE, w tym decyzji w sprawie nałożenia kar pieniężnych.
 • wsparcie w obszarach funkcjonowania rynku bilansującego,
 • sprawy z zakresu elektromobilności,
 • wsparcie producentów energii odnawialnej oraz wytwarzanej w kogeneracji.

The law office – Grupa P4B

The law office – Grupa P4B – is a group of legal advisers and attorneys dealing with legal services for entrepreneurs.

Our services include:

 • Civil law cases,
 • Application of the provisions of the Code of Commercial Companies as well as associations, foundations and cooperative law,
 • Support in the application of tax law provisions,
 • Cases related to public procurement,
 • Application of labour law and social security law,
 • Issues related to industry building regulations, environmental protection, telecommunications law and other infrastructure industries,
 • Cases  regarding contractual matters,
 • Compensations and contractual penalties,
 • Debt collection.

The main specialization of our law office is providing services to the entities on the energy and fuel market. We support both energy companies  and  large energy consumers as well as the public sector.

Our consultations include:

 • obtaining licenses and making entries in relevant registers,
 • support in obtaining the system operator status,
 • tariff approval procedures for heat, electricity and gas,
 • establishing network maintenance and operation instructions,
 • litigations conducted on the grounds of the Energy Law,
 •  acting, within the power of attorney granted, in administrative proceedings before the President of the Energy Regulatory Office,
 • creating the models of sales contracts, contracts for providing distribution services, comprehensive contracts, utility service agreements, etc.,
 • representation of entrepreneurs before the Court of Competition and Consumer Protection,
 • appeals against the decisions of the President of the Energy Regulatory Office, including decisions on imposing penalty payments,
 • support in the areas of the balancing market functioning,
 • cases in the field of electromobility,
 • support for producers of renewable energy and energy generated in cogeneration.