Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE”

Drukuj stronę
konferencja

28 kwietnia 2015 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza odbędzie się Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE”.

Zasadniczym celem konferencji jest ukazanie tematyki bezpieczeństwa energetycznego w kontekście kształtującego się wspólnego rynku energii UE. Z tego względu przedstawione zostaną następujące zagadnienia: bezpieczeństwo energetyczne UE i Polski, polityka energetyczna-klimatyczna UE, rynki finansowe a rynki energii oraz model integracji wspólnego rynku energii UE.

W panelu WYZWANIA SEKTORA ELEKTROENERGETYCZNEGO – Piotr Lentyński – przedstawi referat pt. Dostęp źródeł kogeneracyjnych do sieci ciepłowniczych – ocena aktualnych rozwiązań prawnych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE podkreśla znaczenie wysokosprawnej kogeneracji oraz jej stosowania w systemach ciepłowniczych i chłodniczych w kontekście oszczędności energii pierwotnej. Państwa członkowskie powinny przeprowadzić kompleksową ocenę potencjału wysokosprawnej kogeneracji oraz stosowania systemów ciepłowniczych i chłodniczych oraz wprowadzić środki i procedury wspierających instalacje kogeneracyjne. Tematem wystąpienia będą bariery dostępu źródeł kogeneracyjnych do sieci ciepłowniczych i możliwość sprzedaży ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczych przedsiębiorstw już funkcjonujących stosujących wyłącznie wytwarzanie rozdzielone w zakresie produkcji ciepła. Tematyka wystąpienia odnosi się także do barier rozwoju gereneracji rozproszonej energii elektrycznej.