Kiedy opłaty zastępcze?

Drukuj stronę
Aktualnie tylko w wyjątkowych sytuacjach możemy sięgać po zastępcze wykonanie obowiązków kolorowych – czyli opłaty zastępcze. Dowolność pozostała jedynie w zakresie obowiązków kogeneracyjnych, które za 2018 rok realizujemy po raz ostatni.

Dla pozostałych kolorów sytuacja wygląda następująco:

Białe certyfikaty:

Dla lat 2016, 2017 i 2018 – kryterium ceny

Podmiot zobowiązany może zrealizować obowiązek uiszczając opłatę zastępczą w zakresie wyższym niż progi procentowe (30 % – 2016, 20% -2017 i 10-2018), jeżeli wykaże, że w roku kalendarzowym, którego dotyczy obowiązek, składał zlecenia kupna praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej w transakcjach sesyjnych, lecz z powodu niewystarczającej liczby ofert sprzedaży tych praw lub gdy oferowana cena tych praw była wyższa niż jednostkowa opłata zastępcza, nie nabył praw na sześciu sesjach w ciągu roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek.

Dla roku 2019 i lat następnych – kryterium ceny lub ilości

Podmiot zobowiązany może zrealizować obowiązek uiszczając opłatę zastępczą, jeżeli w transakcjach sesyjnych w ciągu roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, nie nabył praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej z uwagi na fakt, że cena praw majątkowych wynikających z tych świadectw była wyższa niż wysokość jednostkowej opłaty zastępczej lub z uwagi na niewystarczającą liczbę ofert sprzedaży tych praw.

Przypominamy że aktualnie na giełdzie mamy notowane 3 rodzaje białych certyfikatów: (1) bezterminowe oznaczone symbolem PMEF_F, (2) terminowe – z możliwości umorzenia do 30 czerwca 2019 r. – wynikające z poprzedniej ustawy PMEF, (3) terminowe – z datą roczną – prawo to jest  notowane przez okres od dnia wprowadzenia prawa majątkowego wynikającego ze świadectwa efektywności energetycznej do obrotu giełdowego do dnia 30 czerwca (włącznie) roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym w którym wydano Świadectwo efektywności energetycznej.

Zielone certyfikaty:

Zgodnie z 47 ust. 2 ustawy OZE  – potwierdzonym stanowiskiem URE (Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 12/2019) w sprawie sposobu realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w roku 2019) podmioty zobowiązane mogą zrealizować obowiązek, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy OZE (w zakresie tzw. obowiązku „zielonego”), za rok 2018, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. (oraz za rok 2019 w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.), wyłącznie w drodze uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia „zielonych”.

Błękitne certyfikaty:

Według danych TGE – roczna cena średnioważona praw majątkowych wynikających ze świadectw błękitnych, obowiązująca w roku 2019 jest większa niż wartość jednostkowej opłaty zastępczej. Tak więc w myśl obowiązujących przepisów potwierdzonych stanowiskiem URE (Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 12/2019)) o możliwości realizacji obowiązku błękitnego za pomocą opłaty zastępczej za rok 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. (oraz za rok 2019 w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.), decydować będzie miesięczna cena średnioważona praw majątkowych wynikających ze świadectw błękitnych, o której mowa w art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy OZE obowiązująca w dacie faktycznej realizacji tego obowiązku – tj. wniesienia (uiszczenia) opłaty zastępczej na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.