Nowe rodzaje białych certfikatów

Nowe rodzaje białych certyfikatów – zmiany w zasadach obrotu świadectwami efektywności energetycznej

Nowe rodzaje białych certyfikatów

Wejście w życie nowej ustawy o efektywności energetycznej wymusza dokonanie zmian w zakresie zasad obrotu i rozliczeń na Towarowej Giełdzie Energii. Od 23 lutego 2017r. wprowadzone zostaną do obrotu dwa nowe instrumenty: PMEF_F, których przedmiotem obrotu będą Prawa Majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 20 ustawy o efektywności energetycznej oraz PMEF-20XX, których przedmiotem obrotu będą Prawa Majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej. Jednocześnie modyfikacja dotyczyć będzie minimalnego wolumenu dla transakcji pozasesyjnych rozliczanych i nierozliczanych (TPR i TPNR). Wolumen ten zostanie zmieniony z 10 000 toe na 1 000 toe.

W związku z tym na TGE notowane będą:

PMEF

PMEF – są to prawa majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej (świadectwa efektywności energetycznej, wydane na podstawie ustawy o efektywności energetycznej z 2011 roku). Prawo to będzie notowane przez okres od dnia wprowadzenia prawa majątkowego wynikającego ze Świadectwa efektywności energetycznej do obrotu giełdowego do dnia 30 czerwca 2019 r. (włącznie) albo do momentu dokonania blokady praw majątkowych w związku z zamiarem umorzenia Świadectwa efektywności energetycznej, z którego wynikają (prawo ma charakter terminowy).

PMEF_F

PMEF_F – są to prawa majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 20 ustawy o efektywności energetycznej (potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej). Prawo to będzie notowane przez okres od dnia wprowadzenia prawa majątkowego wynikającego ze Świadectwa efektywności energetycznej do obrotu giełdowego do momentu dokonania blokady praw majątkowych w związku z zamiarem umorzenia Świadectwa efektywności energetycznej, z którego wynikają (prawo ma charakter bezterminowy).

PMEF-20XX

PMEF-20XX, gdzie 20XX oznacza rok kalendarzowy, w którym wydano Świadectwo efektywności energetyczne – są to prawa majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej (wynikają ze Świadectwa efektywności energetycznej dla przedsięwzięć, służących poprawie efektywności energetycznej, zakończonych przed wejściem w życie ustawy o efektywności energetycznej, ale nie wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2014 r., dla których nie wydano świadectw efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej). Prawo to będzie notowane przez okres od dnia wprowadzenia prawa majątkowego wynikającego ze Świadectwa efektywności energetycznej do obrotu giełdowego do dnia 30 czerwca (włącznie) roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym w którym wydano Świadectwo efektywności energetycznej, z którego wynikają te prawa majątkowe albo do momentu dokonania blokady praw majątkowych w związku z zamiarem umorzenia Świadectwa efektywności energetycznej, z którego wynikają (prawo ma charakter terminowy).


Pamiętajmy że zgodnie z normami ustawowymi 1 toe odpowiada 41,868 GJ – tj. 11,63 MWh.

Dodatkowe informacje:
Grupa P4B

Okres przejściowy w regulacjach efektywności energetycznej

Z dniem 1 października 2016 r. wchodzi w życie ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 831). W pewnym okresie przejściowym będą miały zastosowanie dotychczasowe regulacje lub będzie można wykorzystywać dotychczas wydane świadectwa:
  1. Do dnia 30 czerwca 2019 r. świadectwa efektywności energetycznej, wydane na podstawie dotychczasowej, uwzględnia się w realizacji obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 nowej ustawy.
  2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy dotyczących świadectw efektywności energetycznej oraz przetargów stosuje się przepisy dotychczasowe
  3. Przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, ale nie wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2014 r., dla których nie wydano świadectw efektywności energetycznej w rozumieniu dotychczasowej ustawy mogą być podstawą do wydania nowych świadectw. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje świadectwa efektywności energetycznej, na wniosek podmiotu, u którego zostało zrealizowane to przedsięwzięcie lub te przedsięwzięcia, albo podmiotu upoważnionego przez ten podmiot, złożony w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Do wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej należy dołączyć audyt efektywności energetycznej.
  4. Przedsiębiorca,zobowiązane do przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstwa, powinno sporządzić go po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzony przed dniem wejścia w życie ustawy, ale nie wcześniej niż przed dniem 5 grudnia 2012 r., i spełniający wymagania określone w nowej ustawie, uznaje się za audyt energetyczny w rozumieniu nowej ustawy, ale o przeprowadzeniu takiego audytu przedsiębiorstwo zawiadamia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.