Grupa P4B

Zbiór praw konsumenta

Mały trójpak energetyczny wprowadził dodatkowy obowiązek dla sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych, którzy mają zawarte umowy z odbiorcami w gospodarstwach domowych. Zgodnie z dodanym art. 5 ust. 6 e ustawy – Prawo energetyczne – sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej dostarcza odbiorcy tych paliw lub energii w gospodarstwie domowym kopię zbioru praw konsumenta energii oraz zapewnia jego publiczny dostęp. Przez zbiór praw konsumenta energii rozumie się dokument sporządzany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej w konsultacji z krajowymi organami regulacyjnymi, organizacjami konsumentów, partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami energetycznymi oraz innymi zainteresowanymi stronami, zawierający praktyczne informacje o prawach konsumentów energii elektrycznej i paliw gazowych.

Czytaj więcej

Grupa P4B

Mały trójpak energetyczny

Przepisy małego trójpaku energetycznego wdrażają do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 5.06.2009 r., str. 16), dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 2003/54/WE (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 211, poz. 55), dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 211, str. 94).
Czytaj więcej

Sieci i linie w prawie energetycznym

Ustawa – prawo energetyczne wprowadza szereg definicji odnoszących się do sieci i linii wykorzystywanych w dystrybucji i przesyle energii i paliw. Pod najszerszym pojeciem sieci należy rozumieć instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego. Podstawowe dwa rodzaje sieci to sieć przesyłowa i sieć dystrybucyjna. Sieć przesyłowa paliw gazowych to – sieć gazowa wysokich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich za której ruch sieciowy odpowiedzialny jest operator systemu przesyłowego. Sieć przesyłowa elektroenergetyczna to sieć najwyższych lub wysokich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego elektroeneregtycznego.

Czytaj więcej