Znaczący użytkownik sieci (SGU)

Drukuj stronę
Znaczący użytkownik sieci (SGU)

W regulacjach dotyczących funkcjonowania sieci przesyłowej i dystrybucyjnej pojawia się nowe pojęcie nie stosowane dotychczas na gruncie lokalnych, krajowych instrukcji przesyłowych i dystrybucyjnych. Jest to pojęcie Znaczącego użytkownika sieci. Znaczący użytkownik sieci (skrót SGU pochodzi od angielskiego oznaczenia – significant grid user): to:

  • istniejący lub nowy zakład wytwarzania energii oraz
  • istniejąca lub nowa instalacja odbiorcza,

uważane przez OSP za znaczące ze względu na ich wpływ na system przesyłowy.

Pojęcie to ma również bardziej szczegółowe zakresy. Przykładowo na gruncie rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz.Urz.UE.L 2017 Nr 312, str. 54) wprowadzono pojęcie „znaczącego użytkownika sieci o wysokim priorytecie” oznaczające znaczącego użytkownika sieci, do którego mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące odłączania i ponownego podawania napięcia;

Pojęcie znaczącego użytkownika sieci odnajdujemy także wprost w polskich regulacjach prawnych w postanowieniach § 24 ust 2 a rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).