Drukuj stronę

Elementy kosztotwórcze dla cen energii elektrycznej i kosztów usług dystrybucji w 2020 i 2021 roku

Drukuj stronę

Zielone certyfikaty

Udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z  innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii lub uiszczonej opłaty zastępczej w danym roku w ilości energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym wynosi 19,5% w 2020 roku i w 2021 roku.

Dodatkowe informacje zawarte są bezpośrednio w przepisach:

– dla roku 2020 – art. 10  – Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1524)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001524/O/D20191524.pdf

– dla roku 2021 – Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r.  (Dz.U. 2020 poz. 1481)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001481/O/D20201481.pdf

 

Błękitne certyfikaty

Udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub uiszczonej opłaty zastępczej w danym roku w ilości energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym wynosi 0,5% w 2020 roku i w 2021 roku.

Dodatkowe informacje zawarte są bezpośrednio w przepisach:

– dla roku 2020 – art. 10  – Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1524)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001524/O/D20191524.pdf

– dla roku 2021 – Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r.  (Dz.U. 2020 poz. 1481)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001481/O/D20201481.pdf

Białe certyfikaty

Podmioty zobowiązane są obowiązane uzyskać w każdym roku oszczędność energii finalnej w wysokości 1,5% ilości energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego, sprzedanych w danym roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłata zastępcza wyniosłaby w 2020 kwotę – 1736,438 zł/toe, a w 2021 – 1823,259zł/toe.

Uprawnienie do korzystania z opłaty zstępczej jest jednak istotnie ograniczone. Podmiot zobowiązany może zrealizować obowiązek, za 2019 r. i za każdy kolejny rok, uiszczając opłatę zastępczą, jeżeli w transakcjach sesyjnych w ciągu roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, nie nabył praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej z uwagi na fakt, że cena praw majątkowych wynikających z tych świadectw była wyższa niż wysokość jednostkowej opłaty zastępczej, lub z uwagi na niewystarczającą liczbę ofert sprzedaży tych praw.

Dodatkowe informacje zawarte są bezpośrednio w przepisach:

– Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000831/U/D20160831Lj.pdf

Opłata kogeneracyjna

Operator systemu przesyłowego pobiera opłatę związaną z zapewnieniem dostępności energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w krajowym systemie elektroenergetycznym. Płatnikiem opłaty kogeneracyjnej jest operator systemu dystrybucyjnego. Opłata kogeneracyjna w 2020 roku wynosiła 1,39 zł/MW, a w 2021 roku wyniesie 0,00 zł/MWh.

Dodatkowe informacje zawarte są bezpośrednio w przepisach:

-dla roku 2020 – rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2020 (Dz.U. 2019 poz. 2495)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002495/O/D20192495.pdf

– dla roku 2021 – rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok kalendarzowy 2021 (Dz. U. z 2020 poz. 2067).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002067/O/D20202067.pdf

Opłata OZE

Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego pobiera opłatę OZE związaną z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Płatnikiem opłaty OZE jest operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, który pobiera opłatę OZE od:

1) odbiorcy końcowego przyłączonego bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej płatnika opłaty OZE;

2) przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty OZE, przyłączonego bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej płatnika opłaty OZE;

3) przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną przyłączonego do sieci dystrybucyjnej płatnika opłaty OZE, sprzedającego energię elektryczną przynajmniej jednemu odbiorcy końcowemu lub przedsiębiorstwu energetycznemu świadczącemu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty OZE, którzy są przyłączeni do urządzeń, instalacji lub sieci tego przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną.

Stawkę opłaty określa Prezes URE. Dla 2020 roku wynosiła ona 0,00 zł/MWh, a dla 2021 roku wynosi 2,20 zł/MWh.

Dodatkowe informacje zawarte są bezpośrednio w dokumentach:

– Informacja Prezesa URE (nr 84/2019) w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2020;

https://www.ure.gov.pl/download/9/10583/informacjaPURE-stawkaOZEnarok202026112019DSK01.pdf

– Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 62/2020, z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2021;

https://www.ure.gov.pl/download/9/11536/InformacjaPURE-stawkioplatymocowejna2021.pdf

 

Opłata mocowa

 

Opłata ta naliczana jest za piętnaście kolejnych godzin każdej doby przypadającej na dzień roboczy (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przy czym pierwsza z tych godzin, każdego dnia rozpoczyna się o 7.00, a piętnasta – o 21.00 – zgodnie z Informacją Prezesa URE (nr 58/2020) w sprawie wybranych godzin doby przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2021 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy o rynku mocy.

 

oraz 0,0762 zł/kWh – w odniesieniu do odbiorców końcowych innych niż w gospodarstwach domowych.

Dodatkowe informacje zawarte są bezpośrednio w dokumentach:

Informacji Prezesa URE Nr 63/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłaty mocowej na rok 2021

https://www.ure.gov.pl/download/9/11536/InformacjaPURE-stawkioplatymocowejna2021.pdf

 

 

Opłata przejściowa

Akcyza na energię elektryczną

Art. 89 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym – stawka akcyzy na energię elektryczną wynosi 5,00 zł za megawatogodzinę (MWh).

 

Dodatkowe informacje zawarte są bezpośrednio w dokumentach:

– ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r.( Dz.U. z 2020 r. poz. 722, ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000722/U/D20200722Lj.pdf

 

 

 

Zestawienie wartości procentowych
i stawek