Nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Drukuj stronę
W dniu 20 grudnia 2018 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRR.WRG.4322.1.2018.AK1 zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i ustalił datę jej wejścia w życie na dzień 1 stycznia 2019 roku na godzinę 6.00. Decyzja została opublikowana w dniu 21 grudnia 2018 w Biuletynie branżowym  – Paliwa gazowe Nr 98 (1192). Do pobrania ze strony URE – tutaj.

Obowiązki operatorów systemów dystrybucyjnych

Zgodnie z art. 9 ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne operatorzy systemów dystrybucyjnych, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej  przedkładają Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, w drodze decyzji, instrukcję wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. Operatorzy zamieszczają te dokumenty na swojej stronie internetowej.

Mniejsi operatorzy – spełniający kryteria określone w art. 9d ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne (obsługujący: mniej niż sto tysięcy odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego gazowego wchodzącego w skład tego przedsiębiorstwa, jeżeli sprzedaż paliw gazowych przez to przedsiębiorstwo w ciągu roku nie przekracza 150 mln m3; lub mniej niż sto tysięcy odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego gazowego wchodzącego w skład tego przedsiębiorstwa, jeżeli sprzedaż przez to przedsiębiorstwo dotyczy paliw gazowych innych niż gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny, dostarczanych siecią gazową) – w terminie 90 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej, zamieszczają na swojej stronie internetowej oraz udostępniają w siedzibie do publicznego wglądu, opracowaną instrukcję wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.