Aktualności

Wykroczenia na gruncie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Odbiorcy chronieni w związku z sytuacją na rynku gazu Odbiorcy chronieni przed zawarciem ze sprzedawcą paliw gazowych umowy sprzedaży paliwa gazowego lub umowy kompleksowej składają sprzedawcy oświadczenie, o spełnianiu warunków

Czytaj dalej…Wykroczenia na gruncie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Opóźnienie w wydawaniu warunków przyłączenia – przedawnienie karania na gruncie Prawa energetycznego

Artykuł  56 ust. 1 Prawa energetycznego wyłącza stosowanie w odniesieniu do kar pieniężnych wymierzanych przez Prezesa URE zasad przedawnienia zobowiązań podatkowych określonych w art. 68 Ordynacji podatkowej. Kara wymierzana przez

Czytaj dalej…Opóźnienie w wydawaniu warunków przyłączenia – przedawnienie karania na gruncie Prawa energetycznego

Elementy składowe opłat dystrybucyjnych i obciążenia podatkowe w 2022 roku – dla energii elektrycznej

Opłata OZE i opłata kogeneracyjna Stawka opłaty OZE, obowiązująca w roku 2022 wynosi: 0,90 zł/MWh. Natomiast stawka opłaty kogeneracyjnej w 2022 roku wynosi 4,06 zł/MWh. Opłata mocowa Od dnia 1

Czytaj dalej…Elementy składowe opłat dystrybucyjnych i obciążenia podatkowe w 2022 roku – dla energii elektrycznej

Dostarczanie użytkownikom lokali informacji na temat rozliczenia kosztów ciepła

Zgodnie z art.  45c ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne – właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dostarcza nieodpłatnie informację o rozliczeniach kosztów zakupu ciepła wszystkim użytkownikom lokali zaopatrywanym w energię

Czytaj dalej…Dostarczanie użytkownikom lokali informacji na temat rozliczenia kosztów ciepła