9

Analizy ekonomiczne i techniczne

10bw

Opinie prawne i interpretacje przepisów

Grupa p4b

Szkolenia i konferencje dla sektora energetycznego‏

3bw

Koncesje na działalność energetyczną

4bw

Opracowywanie instrukcji ruchu i eksploatacji

5bw

Biznes plany i studia wykonalności

6bw

Badania marketingowe rynku

Business people discussing during a meeting

Opracowywanie taryf i cenników

Light bulb

Przedsiębiorstwa energetyczne

Głównymi odbiorcami usług naszej firmy są przedsiębiorstwa energetyczne z sektora energii elektrycznej, ciepłownictwa, gazu ziemnego. Współpracujemy również z dostawcami paliw. Obsługa obejmuje wszystkie aspekty wyznaczone regulacjami prawa energetycznego – od momentu powstawania przedsiębiorstwa, do bieżącej obsługi funkcjonujących podmiotów, relacji z dostawcami, odbiorcami czy organami nadzoru i regulacji. Nasze wsparcie nie ogranicza się do pojedynczych aspektów działalności, ale oferujemy szereg produktów kompleksowych.

Inwestorzy i odbiorcy strategiczni

Inwestycje w technologie energetyczne określane są jako najbardziej stabilne z punktu widzenia przyszłego popytu. Dzięki współpracy z naszą firmą mogą Państwo rozpocząć funkcjonowanie na rynku energetycznym mając zapewnione pełne wsparcie projektów od strony formalnej. Będąc odbiorcą strategicznym – dla którego zużycie energii i paliw stanowi istotny czynnik kosztotwórczy możecie Państwo liczyć na fachowe doradztwo w relacjach z dostawcami mediów i na wsparcie w zakresie sposobów obniżania kosztów zużycia mediów energetycznych.

Instytucje publiczne

Sektor publiczny jest jednym z największych konsumentów mediów energetycznych, a jednocześnie może występować jako inwestor w projektach nakierowanych na zaspokojenie potrzeb publicznych czy zwiększenie efektywności. Uczestniczy też w procesach planowania, szacowania i analizowania zapotrzebowania na media. Zapewniamy wsparcie na każdym z tych etapów – od strony prawnej, ekonomicznej i technicznej. Wspieramy ten sektor w zakresie organizacji przetargów i specjalistycznych analiz – obiektywnie weryfikujących założenia projektów energetycznych.

Komentarze, Opinie, Analizy

Energia bierna – rozliczenia

Opłaty za energię bierną i tangens fi, kiedy powstają i jak rozliczać ? Temat rozliczeń za pobór energii biernej dotyczy zarówno przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się świadczeniem usług dystrybucji (OSD), ale również odbiorców energii elektrycznej, głównie tych przyłączonych do sieci na wysokim i średnim napięciu, a niekiedy również na niskim napięciu. Czym jest energia bierna Najprościej […]

Grupa P4B

Przegląd publikacji z zakresu prawa energetycznego

Chcielibyśmy Państwa zachęcić do lektury kilku publikacji, które dotyczą stosowania prawa w sektorze energetycznym: Nadużywanie pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa ciepłownicze na lokalnych rynkach ciepła – autor: Ilona Szwedziak-Bork opublikowany w Internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym 2016, nr 4(5) – s. 35-46 Artykuł analizuje uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych w sytuacji braku dyrektywy rozdziału prowadzonych działalności gospodarczej […]

Grupa P4B

Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie URE – pozasądowe rozwiązywanie sporu

Odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym i prosumenci będącymi konsumentami od stycznia 2017 r. są uprawnieni do korzystania z pomocy Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie URE. Zadaniem jego będzie prowadzenie postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów między tymi odbiorcami a przedsiębiorstwami energetycznymi. Rodzaje sporów jakie może rozpatrywać Koordynator Koordynator może […]

Nowe rodzaje białych certfikatów

Właściwość urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy – Nowy rachunek bankowy dla akcyzy

Nowy rachunek bankowy dla akcyzy W związku z wejściem nowych regulacji w zakresie Krajowej Administracji Skarbowej z dniem 1 marca 2017 r. ulega zmianie rachunek bankowy właściwy do dokonywania wpłat podatku akcyzowego. Właściwym urzędem skarbowym, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych oraz z którego […]

Nowe rodzaje białych certfikatów

Nowe rodzaje białych certyfikatów – zmiany w zasadach obrotu świadectwami efektywności energetycznej

Nowe rodzaje białych certyfikatów Wejście w życie nowej ustawy o efektywności energetycznej wymusza dokonanie zmian w zakresie zasad obrotu i rozliczeń na Towarowej Giełdzie Energii. Od 23 lutego 2017r. wprowadzone zostaną do obrotu dwa nowe instrumenty: PMEF_F, których przedmiotem obrotu będą Prawa Majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 20 ustawy […]

Aktualne informacje z rynku energii na profilu FB Grupa P4B

@GrupaP4B

Szanowni Państwo postanowiliśmy zaktywizować nasz profil na FB celem umieszczania aktualnych informacji z sektora energetycznego, które codziennie są umieszczane w internetowych serwisach. Znajdziecie tam artykuły dotyczące energetyki odnawialnej, odnawialnych źródeł energii, nowelizacji przepisów prawa. Zachęcamy do lektury!

Ostatnie udostępnione wpisy:

KE opublikowała decyzję ws. polskiego rynku mocy

Konsultacje projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Podstawowe wskaźniki

Energia elektryczna - żółte

Żółte certyfikaty

energia wytworzona przez jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW

Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:

2,7 % w 2008 Ozg = 117,00 [zł/MWh]
2,9 % w 2009 Ozg = 128,80 [zł/MWh]
3,1 % w 2010 Ozg = 128,80 [zł/MWh]
3,3 % w 2011 Ozg= 127,15 [zł/MWh]
3,5 % w 2012 Ozg= 128,80 [zł/MWh]
3,9 % w 2014 Ozg= 110,00 [zł/MWh]
4,9 % w 2015 Ozg= 121,63 [zł/MWh]
6,0 % w 2016 Ozg= 125,00 [zł/MWh]
7,0 % w 2017 Ozg= 120,00 [zł/MWh]
8,0 % w 2018 Ozg= 115,00 [zł/MWh]

* – do końca czerwca prezentowane są notowania dla certyfikatów dotyczących produkcji w roku poprzednim

Źródło: TGE – www.tge.pl

Energia elektryczna - czerwone

Czerwone certyfikaty

energia wytworzona przez pozostałe jednostki wysokosprawnej kogeneracji

Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:

19,0 % w 2008 Ozk = 17,96 [zł/MWh]
20,6 % w 2009 Ozk = 19,32 [zł/MWh]
21,3 % w 2010 Ozk = 23,32 [zł/MWh]
22,2 % w 2011 Ozk = 29,58 [zł/MWh]
23,2 % w 2012 Ozk = 29,30 [zł/MWh]
23,2 % w 2014 Ozk = 11,00 [zł/MWh]
23,2 % w 2015 Ozk = 11,00 [zł/MWh]
23,2 % w 2016 Ozk = 11,00 [zł/MWh]
23,2 % w 2017 Ozk = 10,00 [zł/MWh]
23,2 % w 2018 Ozk = 9,00 [zł/MWh]

* – do końca czerwca prezentowane są notowania dla certyfikatów dotyczących produkcji w roku poprzednim

Źródło: TGE – www.tge.pl

Energia elektryczna - fioletowe

Fioletowe certyfikaty

energia wytworzona przez jednostki opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy:
Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:
0,4 % w 2011 Ozm = 59,16 [zł/MWh]
0,6 % w 2012 Ozm = 60,00 [zł/MWh]
0,9 % w 2013 Ozm = 60,00 [zł/MWh]
1,1 % w 2014 Ozm = 63,26 [zł/MWh]
1,3 % w 2015 Ozm = 63,26 [zł/MWh]
1,5 % w 2016 Ozm = 63,00 [zł/MWh]
1,8 % w 2017 Ozm = 56,00 [zł/MWh]
2,3 % w 2018 Ozm = 56,00 [zł/MWh]

* – do końca czerwca prezentowane są notowania dla certyfikatów dotyczących produkcji w roku poprzednim

Źródło: TGE – www.tge.pl

Energia elektryczna-zielone

Zielone certyfikaty

energia wytworzona w odnawialnych źródłach energii

Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:
7,0 % –  w 2008 Ozj = 248,46 [zł/MWh]
8,7 % –  w 2009 Ozj = 258,89 [zł/MWh]
10,4 % – w 2010 Ozj= 267,95 [zł/MWh]
10,4 % – w 2011 Ozj= 274,92 [zł/MWh]
10,4 % – w 2012 Ozj= 286,74 [zł/MWh]
12,0 % – w 2013 Ozj= 297,35 [zł/MWh]
13,0 % – w 2014 Ozj= 300,03 [zł/MWh]
14,0 % – w 2015 Ozj= 300,03 [zł/MWh]
15,0 % – w 2016* Ozj= 300,03 [zł/MWh]
*-styczeń-czerwiec 2016
14,35 % – w 2016** Ozj= 300,03 [zł/MWh]
**-lipiec 2016 -grudzień 2016
15,40 % – w 2017 Ozj***= 300,03 [zł/MWh]
***- opłata zastępcza od 25 września 2017 r. wynosi 92,04 zł/MWh
17,50 % – w 2018 Ozj***= 48,54 [zł/MWh]

Źródło: TGE – www.tge.pl

Energia elektryczna, ciepło, gaz - białe

Białe certyfikaty

efektywność energetyczna

Ilościowe zakresy obowiązków:
1,0 % –  w 2013 r.
1,5 % –  w 2014 r.
1,5 % –  w 2015 r.
1,5 % –  w 2016 r.*
*- do 30 września 2016 r. – metoda oparta na przychodach ze sprzedaży
1,5 % – w 2016 r. ** – Opłata zastępcza 1000 zł/toe (max. 30 % obowiązku)
**- od 1 października 2016 r. – metoda oparta na ilości energii, rozliczenie obowiązku w okresach 3 letnich
1,5 % – w 2017 r. – Opłata zastępcza 1500 zł/toe (max. 20 % obowiązku)
1,5 % – w 2018 r. – Opłata zastępcza 1575 zł/toe (max. 10% obowiązku)

Źródło: TGE – www.tge.pl

Energia elektryczna - błękitne

Błękitne certyfikaty

energia wytworzona z biogazu rolniczego

Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:

0,65 % – w 2016* Ozj= 300,03 [zł/MWh]
*-lipiec 2016 -grudzień 2016
0,60 % – w 2017 Ozj= 300,03 [zł/MWh]
0,50 % – w 2018 Ozj= 300,03 [zł/MWh]

 Źródło: TGE – www.tge.pl

Cena energii na rynku konkurencyjnym (Crk)

Ceny kwartalne - średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym

Źródło URE – www.ure.gov.pl

Wybrane akty prawne z zakresu energetyki

Dyrektywy

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

Nowelizacje ustawy – Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw – (Dz.U. z 2016 r. poz. 1986)

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw – (Dz.U. z 2016 r. poz. 1165)

 Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – (Dz.U. z 2016 r. poz. 1052)

Nowelizacje ustawy OZE

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – (Dz.U. z 2016 r. poz. 925)

Ustawa o efektywności energetycznej

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – (Dz.U. z 2016 r. poz. 831)

Akty wykonawcze do ustaw

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. – (Dz.U. z 2016 r. poz. 1753)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz.U. z 2016 r. poz. 2039)